صفحه اصلی

اعلامیه مطبوعاتی هیئات حقیقت یاب رویداد خونین دوم اسد:

همانطوریکه در جریان قرار دارید به منظور یافتن حقایق در مورد حادثه تروریستی دوم اسد در کابل، هیئات حقیقت یاب به ریاست څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل یافته است.

هیئات متذکره که در رأس آن لوی څارنوال کشور قرار دارد، وظیفه دارد تا در مورد چگونگی وقوع  این رویداد خونین  و تروریستی تحقیق نماید.

بیشتر

پیام

آغاز کار هیأت حقیقت یاب  در مورد حمله تروریستی دوم اسد کابل

هیأت حقیقت یاب حمله ترورستی در کابل امروز سه شنبه 5 اسد رسما به کارش آغاز کرد. در نشست خبری که به همین منظور در لوی څارنوالی  راه اندازی شده بود، تمام اعضای این کمیسون اشتراک داشتند.

څارنپوه محمد فرید حمیدی رییس هیأت حقیقت یاب در این نشست گفت:" تحقیقات مان را با قاطعیت، دقت و سرعت انجام خواهیم داد. نتیجه تحقیقات برای مردم افغانستان ارایه خواهد شد."

آقای حمیدی به مردم وعده سپرد که تحقیقات این هیأت منصفانه، عادلانه  و بی طرف انجام خواهد شد. وی همچنان از مردم خواست تا برای انجام یک تحقیق همه جانبه با این هیأت همکاری کنند. لوی حارنوال در ادامه گفت:"  کمک مردم می تواند ما را در تطبیق عدالت و حفاظت از حقوق آنان یاری رساند. ما برای دریافت جزییات این رویداد از اعضای جنبش روشنایی، رسانه ها و خانواده های قربانیان خواهان همکاری هستیم."

بیشتر