صفحه اصلی

 محکمۀ استیناف عبدالرحمن سرجنگ قومندان پیشین امنیه ولایت هلمند برگزار شد

محکمۀ استیناف عبدالرحمن سرجنگ قومندان پیشین امنیه ولایت هلمند در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، امروز سه شنبه 28 سنبلۀ سال روان خورشیدی، راه اندازی شد.

 وی به جرم تجاوز از صلاحیت وظیفه یی در تعیین سر پرست آمریت مواد مخدر این ولایت و رهایی غیر قانونی دو تن مظنون، بر اساس فقرۀ اول مادۀ 42 قانون جرایم عسکری، به سه سال حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شد.

 همچنان در قضیۀ فرار دادن مظنونان، مطابق فقرۀ سوم مادۀ 337 قانون جزا، به مدت یک سال و شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شد.

 هیأت قضایی این جلسه، مطابق مادۀ 156 قانون جزا، سه سال حبس تنفیذی که شدید تر است، بالای شخص یاد شده، قابل تطبیق دانستند.

 این در حالی است که محکمۀ ابتداییۀ این مرکز نیز وی را به سه سال حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرده بود.

 به گفتۀ رییس جلسۀ قضایی، این حکم قطعی نبوده، متهم در صورت اعتراض می تواند در محکمۀ سوم، تمیز طلب شود.

 

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی

بیشتر