صفحه اصلی

6 تن از مسؤولان بلند پایۀ وزارت امور داخله به گونۀ علنی محاکمه شدند

این شش تن با اسم های، پاسوال عبدالواسع رؤفی معاون پالیسی و ستراتیژی، مل پاسوال تاج محمد فراه‌وال معاون عمومی لوژستیک،  مرتضی رحیمی معاون تأمینات، مل پاسوال محمد اکبر عبدالرحیمزی سر پرست ریاست تنظیم و ادارۀ قوتها ، نویدالله بخشی رئیس تدارکات و دگروال آزاد خان از مسؤولان وزارت امور داخله از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز دوشنبه 18 جدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند.

در این جلسۀ قضایی، پاسوال عبدالواسع رؤفی در قضیۀ تجاوز از صلاحیت وظیفه‌یی، مطابق فقرۀ یکم مادۀ 42 قانون جرایم عسکری و مادۀ 145 قانون جزا به یک سال و شش ماه حبس نتفیذی محکوم شد.

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی

بیشتر