صفحه اصلی

هفت زندانی ایرانی تبار به کشور شان منتقل شدند

این هفت تن روز دوشنبه 5 حمل، بر بنیاد تفاهمنامه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایران، به کشور شان انتقال داده شدند.  این افراد به جرایم مختلف در زندان پلچرخی کابل زندانی بودند.

انتقال این زندانیان با حضور نماینده های لوی څارنوالی، وزارت امور خارجه، سفارت ایران در کابل و مسوولان زندان پلچرخی انجام شد.

پیش از این در تاریخ 24 حوت سال گذشته، 199 تن از افغان های زندانی در ایران به افغانستان انتقال داده شدند. 

داوطلبی

بیشتر