صفحه اصلی

لوی څارنوال کشور از زندان پلچرخی دیدن کرد

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور در بازدید از شفاخانه ۲۰ بستر و زندان  پلچرخی، وضعیت زندانیان را بررسی کرد. دربرنامۀ که به همین منظور روز یکشنبه بیست و دوم دلو سال روان راه اندازی شده بود، داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس و توقیف خانه ها و برخی از مسؤولان زندان پلچرخی نیز حضور داشتند.

  آقای حمیدی حین بازدید از مریضان شفاخانۀ ۲۰ بستر پلچرخی، به آنان وعده سپرد که به زودترین فرصت به مشکلات زندانیان رسیده‌گی خواهد کرد. وی به څارنوالان مربوط دستور داد تا به خاطر حل مشکلات زندانیان، در مورد دوسیۀ هر زندانی به گونۀ جداگانه تحقیق کنند. وی در ادامه افزود:" توقیف‌های غیر قانونی، جواز ندارد و کسی حق ندارد آزادی افراد را به گونۀ غیر قانونی سلب یا محدود کند."

بیشتر

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر