لویه څارنوالی

صفحه اصلی

تطبیق قانون و تأمین عدالت، سبب ثبات نظام سیاسی در کشو می شود

این گفته را څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، در برنامه معرفی رؤسای جدید در لوی څارنوالی - مرکز- بیان کرد. این برنامه امروز دوشنبه 4 دلو سال روان در تالار کتابخانه مرکزی لوی څارنوالی راه اندازی شد. در این برنامه څارنپوه عنایت الله کمال معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی، څارنپوه عبدالفتاح عزیزی معاون عسکری لوی څارنوالی، وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری و برخی از روسای مرکزی این اداره  نیز اشتراک کرده بودند.

څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، وظیفه لوی څارنوالی را در امر تطبیق قانون و تأمین عدالت، اساسی خوانده گفت:" تمام کارکنان این اداره، با وجود مشکلات اقتصادی و امنیتی برای تأمین عدالت در افغانستان کار می کنند."

به باور وی، رهبری لوی څارنوالی این تغییرات را برای برآورده شدن اهداف این اداره، مبارزه بهتر با فساد اداری و ارایه خدمات بهتر به مردم انجام داده است.

بیشتر

داوطلبی

بیشتر