صفحه اصلی

وضعیت تکنالوژی معلوماتی لوی څارنوالی به بررسی گرفته شد

 جلسه بررسی وضعیت کنونی و بهبود سیستم تکنالوژی معلوماتی در اداره لوی څارنوالی با حضور مرستیال مالی و اداری، مشاور لوی څارنوال در امور تکنالوژی و معلوماتی، رییس مالی و اداری و همکاران بخش تشکیل، آی تی و ویب سایت در دفتر مرستیال مالی و اداری برگزار شد

 این جلسه روز چهارشنبه 21 سرطان سال روان به منظور بررسی وضعیت فعلی تکنالوژی معلوماتی (IT) در اداره لوی څارنوالی و ارایه پیشنهادها برای بهبود این وضعیت با ارایه یک پرزنتشن از سوی مشاور لوی څارنوال در امور آی تی آغاز شد.

بیشتر

داوطلبی

بیشتر