صفحه اصلی

پیام څارنپوه نورحبیب جلال سرپرست اداره عالی لویه څارنوالی

خوشبختانه بعد از سالها، ویب سایت رسمی اداره عالی لویه څارنوالی سر از امروز برنامه اطلاع رسانی را از نو آغاز نمود. اداره عالی لویه څارنوالی به نقش و اهمیت اطلاع رسانی از این طریق اهمیت ویژه قایل است. در کل رویکرد ما این است تا تمام برنامه ها  به صورت شفاف از طریق رسانه ها به اطلاع مردم شریف کشور رسانیده شود.

من به این باورم که اطلاع رسانی از کارکرد های اداره عالی لویه څارنوالی و بالا بردن ظرفیت و دانش حقوقی مردم نقش بارز در کاهش جرایم خواهد داشت بنا اداره عالی لویه څارنوالی هم خود تلاش میکند تا با استفاده از امکانات دست داشته اش نقشش را در امر اطلاع رسانی ایفا کند و هم از تمام رسانه های متعهد و نهاد های معتبر که در این راستا فعالیت دارند میخواهد که در این موضوع مهم با ما بیشتر از پیش همکار باشند.

طوریکه در استراتیژی این اداره نیز آمده است در کنار مبارزه با جرایم و قانون شکنی اداره عالی لویه څارنوالی خود را متعهد به مبارزه با جرم و قانون پذیری از سوی مردم میداند و در این راستا هیچ اقدامی موثر تر از اطلاع رسانی نیست. ریاست اطلاعات و ارتباط عامه در هماهنگی و همکاری نزدیک با دیگر بخش های څارنوالی همواره تلاش کند تا با اطلاع رسانی به موقع از اجراات و برنامه های اداره اذهان عامه را نسبت به اجراات این اداره روشن سازد.

بیشتر

متن