اسناد

عنوان
کُد جزا
محتوايات: کُد جزا
مشاهده جزئیات
شیوه نامه مجله څارنوال
محتوايات: شیوه نامه مجله څارنوال
مشاهده جزئیات
اساسنامه مشاهده جزئیات
قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی شماره ۱۱۱۷ سال ۱۳۹۲
محتوايات: قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی
مشاهده جزئیات
قانون پولیس شماره ۹۹۴ سال ۱۳۸۸
محتوايات: قانون پولیس افغانستان
مشاهده جزئیات
قانون منع خشونت علیه زن شماره ۹۸۹ سال ۱۳۸۸
محتوايات: قانون منع خشونت علیه زن
مشاهده جزئیات
قانون اجراآت جزایی شماره ۱۱۳۲ سال ۱۳۹۲
محتوايات: قانون اجراآت جزایی
مشاهده جزئیات
قوانین اساسی افغانستان سال ۱۳۰۱ الی ۱۳۸۲ هـ ش
محتوايات: قوانین اساسی افغانستان
مشاهده جزئیات
قانون وکلای مدافع شماره ۹۳۴ سال ۱۳۸۶
محتوايات: قانون وکلای مدافع افغانستان
مشاهده جزئیات
قوانین جزایی مکمل سال ۱۳۸۸
محتوايات: قوانین جزایی افغانستان
مشاهده جزئیات
قوانین مدنی ۴ جلد شماره ۳۵۳ سال ۱۳۸۸
محتوايات: قوانین مدنی افغانستان
مشاهده جزئیات