اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمر اجراییه
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: آمر اجراییه...
Dec 04, 2017 Dec 13, 2017
آمر ارتباط خارجه
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: آمر ارتباط...
Dec 04, 2017 Dec 13, 2017
آمر تفتیش مالی و اداری
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: آمریت تفتیش مالی و اداری...
Dec 04, 2017 Dec 13, 2017
آمریت نظارت برنامه ها
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: آمریت نظارت برنامه...
Dec 04, 2017 Dec 13, 2017
آمر تکنالوژی معلوماتی
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: آمر تکنالوژی معلوماتی...
Nov 26, 2017 Dec 02, 2017
آمر ارتباط کارکنان
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: آمریت ارتباط...
Nov 26, 2017 Dec 02, 2017
آمر خدمات و اداری
پس منظر اداره عالی لوی څارنوالی.ج.ا.ا: لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان جزء از سکتور عدلی کشور در راستای حاکمیت و تطبیق قانون نقش بارزی را ایفاء میدارد. به اساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی کشور این اداره جزء قوه اجرائیه و در اجراأت خویش مستقل...
Nov 19, 2017 Nov 28, 2017
آمر تعمیرات
پس منظر اداره عالی لوی څارنوالی.ج.ا.ا: لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان جزء از سکتور عدلی کشور در راستای حاکمیت و تطبیق قانون نقش بارزی را ایفاء میدارد. به اساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی کشور این اداره جزء قوه اجرائیه و در اجراأت خویش مستقل...
Nov 19, 2017 Nov 28, 2017
آمر اجراییه
پس منظر اداره عالی لوی څارنوالی ج.ا.ا: لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان جزء از سکتور عدلی کشور در راستای حاکمیت و تطبیق قانون نقش بارزی را ایفاء میدارد. به اساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی کشور این اداره جزء قوه اجرائیه و در اجراأت خویش مستقل...
Nov 19, 2017 Nov 28, 2017
کارشناس انسجام فعالیت ها
پس منظر اداره عالی لوی څارنوالی ج.ا.ا: لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان جزء از سکتور عدلی کشور در راستای حاکمیت و تطبیق قانون نقش بارزی را ایفاء میدارد. به اساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی کشور این اداره جزء قوه اجرائیه و در اجراأت خویش مستقل...
Nov 19, 2017 Nov 28, 2017