اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مفتشین ولایتی
عنوان وظیفه: مفتشین ولایتی وزارت یا اداره: لوی څارنوالی موقعیت: کابل بخش : ریاست تفتش داخلی بست: ( 4) 1 بست تاریخ ختم اعلان: ۲۰ میزان گزارش دهی به: امر تفتش مالی و اداری گزارش گیری از: ندارد کود:...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیر عمومی هماهنگی مرکزی- آمریت هماهنگی
عنوان وظیفه : مدیر عمومی هماهنگی مرکزی- آمریت هماهنگی وزارت/اداره : اداره عالی لوی لوی څارنوالی بخش : مقام اداره عالی لوی څارنوالی–ریاست تحریرات و دارالانشاء بست : ۴ تعداد : ۱ تاریخ ختم اعلان:...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیریت عمومی عرایض-آمریت تحریرات و پیگیری اسناد
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی عرایض-آمریت تحریرات و پیگیری اسناد وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مقام اداره عالی لوی څارنوالی - ریاست تحریرات و دارالانشاء بست : ۴ تعداد : ۱ تاریخ ختم...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیریت عمومی تنظیم اسناد - آمریت تحریرات و پیگیری اسناد
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی تنظیم اسناد - آمریت تحریرات و پیگیری اسناد وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مقام اداره عالی لوی څارنوالی - ریاست تحریرات و دارالانشاء بست : ۴ تعداد : ۱ تاریخ...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیریت عمومی تشریفات-آمریت خدمات
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی تشریفات-آمریت خدمات وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری - ریاست خدمات بست : 4 تعداد : 1 تاریخ ختم اعلان: ۲۰...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیریت عمومی ترفیع و تقاعد-ریاست استخدام و سوانح
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی ترفیع و تقاعد-ریاست استخدام و سوانح وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری - ریاست عمومی منابع بشری بست : ۴ تعداد : ۱ تاریخ...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیر مسوول جريده څارنوال
عنوان بست :مدیر مسوول جريده څارنوال وزارت / اداره : اداره لوی څارنوالی موقعیت : کابل بخش مربوط : ریاست اطلاعات و ارتباط...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیریت عمومی هماهنگی ولایات- آمریت هماهنگی
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی هماهنگی ولایات- آمریت هماهنگی وزارت/اداره : اداره عالی لوی لوی څارنوالی بخش : مقام اداره عالی لوی څارنوالی-ریاست تحریرات و دارالانشاء بست : ۴ تعداد : ۱ موقعیت :...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیر عمومی ثبت قضایا - آمریت احصائیه جرایم
عنوان وظیفه: مدیر عمومی ثبت قضایا - آمریت احصائیه جرایم بست: 4 وزارت یا اداره: اداره عالی لوی څارنوالی بخش مرستیالی لوی څارنوالی در امور تحقیق جرایم- ریاست عمومی څارنوالی تدقیق و مطالعات موقعیت...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
مدیریت عمومی کلوپ - آمریت خدمات
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی کلوپ - آمریت خدمات وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری - ریاست خدمات بست : ۴ تعداد : ۱ موقعیت : کابل(اداره عالی لوی...
Oct 02, 2018 Oct 12, 2018
صفحه 1 از 3
قبل123بعد