اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس استخدام - ریاست استخدام
NTA عنوان وظیفه : کارشناس استخدام - ریاست استخدام وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری - ریاست عمومی منابع بشری کتگوری : رتبه E تعداد : 1...
May 30, 2018 Jun 12, 2018
کارشناس استخدام برای CBR - ریاست استخدام
NTA عنوان وظیفه : کارشناس استخدام برای CBR - ریاست استخدام وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری - ریاست عمومی منابع بشری کتگوری : رتبه E تعداد : 1...
May 30, 2018 Jun 12, 2018
کارشناس دیتابیس
NTA عنوان وظیفه : کارشناس دیتابیس وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری – ریاست عمومی منابع بشری کتگوری : رتبه E تعداد : 1 موقعیت :...
May 30, 2018 Jun 12, 2018
کارشناس HRMIS- آمریت HRMIS
NTA عنوان وظیفه : کارشناس HRMIS- آمریت HRMIS وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری – ریاست عمومی منابع بشری کتگوری : رتبه E تعداد : 3 موقعیت ...
May 27, 2018 -
ویرایشگر اخبار – ریاست اطلاعات و ارتباط عامه
NTA عنوان وظیفه : ویرایشگر اخبار – ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری - ریاست اطلاعات و ارتباط عامه کتگوری : رتبه...
May 26, 2018 -
گرافیک دیزاینر– ریاست اطلاعات و ارتباط عامه
NTA عنوان وظیفه : گرافیک دیزاینر– ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی مالی و اداری - ریاست اطلاعات و ارتباط عامه کتگوری : رتبه E تعداد :...
May 26, 2018 -
کارشناس مالی و بودجه سازی- ریاست مالی و اداری
NTA عنوان وظیفه : کارشناس مالی و بودجه سازی- ریاست مالی و اداری وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری – ریاست مالی و اداری کتگوری : رتبه E تعداد :...
May 26, 2018 -
کارشناس گزارش دهی – ریاست منابع بشری
NTA عنوان وظیفه : کارشناس گزارش دهی – ریاست منابع بشری وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری – ریاست عمومی منابع بشری کتگوری : رتبه...
May 26, 2018 -
کارشناس تدارکات- آمریت تدارکات
NTA عنوان وظیفه : کارشناس تدارکات- آمریت تدارکات وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مقام اداره عالی لوی څارنوالی کتگوری : رتبه E تعداد : 1 موقعیت : کابل )اداره عالی لوی...
May 26, 2018 -
کارشناس پلانگذاری- ریاست دفتر
NTA عنوان وظیفه : کارشناس پلانگذاری- ریاست دفتر وزارت/اداره : اداره عالی لوی څارنوالی بخش : مقام اداره عالی لوی څارنوالی - ریاست دفتر کتگوری : رتبه E تعداد : 2 موقعیت : کابل)اداره عالی لوی...
May 26, 2018 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد