اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مجدد - آمرتفتیش مالی و اداری – بست رتبه سوم
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایجCBR)) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: اعلان مجدد...
Feb 19, 2018 Feb 25, 2018
اعلان مجدد - آمریت نظارت برنامه ها – بست رتبه سوم
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایجCBR)) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: ...
Feb 19, 2018 Feb 25, 2018
کارشناس انسجام فعالیت ها
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایجCBR)) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: کارشناس...
Jan 17, 2018 Jan 23, 2018
آمر خدمات و اداری
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه : آمر خدمات و...
Jan 17, 2018 Jan 23, 2018
َآمر تطبیق پلان های آموزشی
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه : آمریت...
Jan 17, 2018 Jan 23, 2018
آمر ارتباط عامه
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: ...
Jan 17, 2018 Jan 23, 2018
آمر ارتباط کارکنان
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: آمریت ارتباط...
Jan 17, 2018 Jan 23, 2018
آمر هماهنگی
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: آمر هماهنگی ...
Jan 17, 2018 Jan 23, 2018
آمر توسعه پالیسی ها
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: آمر توسعه پالیسی...
Jan 17, 2018 Jan 23, 2018