اعلان ۱۱ بست از طریق رقابت آزاد

کارشناس مشوره دهی

مربوط معاونیت لوی څارنوالی در امور مبارزه باخشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر

لایحه وظایف بست متذکره را از لینک ذیل بدست آورید:

http://ago.gov.af/Content/Media/Documents/scan000135201792150118553325325.pdf


آمر کاهش خشونت علیه زنان 

مربوط معاونیت لوی څارنوالی در امور مبارزه باخشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر

لایحه وظایف بست متذکره را از لینک ذیل بدست آورید:

http://ago.gov.af/Content/Media/Documents/scan000635201793637699553325325.pdf


مستنطقین اجتماعی

مربوط معاونیت لوی څارنوالی در امور مبارزه باخشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر

 

لایحه وظایف بست متذکره را از لینک ذیل بدست آورید:

http://ago.gov.af/Content/Media/Documents/scan000535201793718201553325325.pdf


آمریت مستنطقین اجتماعی

مربوط معاونیت لوی څارنوالی در امور مبارزه باخشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر

لایحه وظایف بست متذکره را از لینک ذیل بدست آورید:

http://ago.gov.af/Content/Media/Documents/scan00033520179397830553325325.pdf


مفتشین مرکزی

مربوط ریاست تفتیش داخلی

لایحه وظایف بست متذکره را از لینک ذیل بدست آورید:

http://ago.gov.af/Content/Media/Documents/scan000235201794036115553325325.pdf


مفتشین ولایتی

مربوط ریاست تفتیش داخلی

 

لایحه وظایف بست متذکره را از لینک ذیل بدست آورید:

http://ago.gov.af/Content/Media/Documents/scan000435201794129476553325325.pdf