َآمر تطبیق پلان های آموزشی

برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR)

 

شمارۀاعلان وظیفه:

 

 

 

عنوان وظیفه     :                   

آمریت تطبیق پلان های آموزشی

تعداد بست         :

۱

بست                :

۳

وزارت/اداره      :

 

بخش مربوطه    :                   

لوی څارنوالی

 

مرستیالی مالی و اداری(ریاست انستیتیوت آموزش های مسلکی)

تاریخ اعلان      :

27 جدی 1396

تاریخ ختم اعلان:

4 دلو 1396
 

پس منظر اداره عالی لوی څارنوالی.ج.ا.ا:

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان جزء از سکتور عدلی کشور در راستای حاکمیت و تطبیق قانون نقش بارزی را ایفاء میدارد.

به اساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی کشور این اداره  جزء قوه اجرائیه و در اجراأت خویش مستقل بوده که صلاحیت تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم را در پیشگاه محکمه به عهده داشته که در مبارزه با جرایم و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مکلفیت قانونی دارد.

در اجرای این وظیفه سنگین ایجاب می نماید که کادر های تحصیل یافته مجرب، صادق، متعهد، با دسپلین، فعال و دارای اخلاق نیکو به اجرای امور استخدام گردیده که باعث تقویت سیاست جنائی و حاکمیت قانون در جامعه گردد. بناً اداره لوی څارنوالی با درک این مسئله می خواهد تا بر مبنای شایسته سالاری و نصب کادر های متخصص و ارتقای ظرفیت منابع بشری اقدام عملی نماید.

هدف برنامه CBR:

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result  (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

 

هدف وظیفه:

مدیریت امور مربوطه به  نیاز سنجی ضرورت های آموزشی، تنظیم منابع و امکانات غرض تدویر و تطبیق برنامه ها و پلان های آموزشی مسلکی.

مسئولیتهای وظیفوی:

1.      طرح وترتیب پلان های کاری ماهانه، ربعوار و سالانه  آمریت در مطابقت با پلان های عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.

2.      حصول اطمینان از ارزیابی و نیاز سنجی به منظور تشخیص اولویت ها و ضرورت های آموزشی ریاست های مرکزی و ولایتی اداره.

3.      طرح پلان های آموزشی، تنظیم منابع و امکانات قابل دسترس غرض تطبیق پلان ها و فراهم آوری فرصتهای آموزشی مسلکی برای کارمندان ریاست های مرکزی و ولایتی اداره.

4.      مدیریت و نظارت از تطبیق برنامه های آموزشی مسلکی غرض  اطمینان از مؤثریت برنامه های آموزشی پلان شده .

5.      هماهنگی و فراهم آوری تسهیلات همه جانبه  به منظور تدویر ورکشاپ ها، سیمنارها و برنامه های آموزشی مسلکی.

6.      تحقیق و مطالعه در مورد مواد آموزشی موجوده تشخیص نواقص و خوبی های آن و ارائه پیشنهادات مؤثر به منظور بهبود امور آموزشی.

7.      تشخیص و پیشنهاد بودجه مورد ضرورت برنامه های آموزشی و حصول اطمینان از موجودیت آن برای تطبیق برنامه ها.

8.      ترتیب گزارشات ماهوار،ربعوار،سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح و مراجع مربوطه به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

9.      حصول اطمینان از مدیریت سالم ،استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان  جهت اجرای  بهتر امور مطابق معیارهای تعین شده.

10.  ارزیابی اجراأت تمام کارمندان تحت اثر، و ارتقای ظرفیت کاری آنها مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی ج. ا. ا.

11.  اجرای سایرامور مرتبط به وظیفه که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره مربوطه سپرده می شود.

نتایج متوقع:

درمدت دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کاری مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهار چوب نتایج برنامه CBR ومسئولیت ها و مکلفیت های لایحه وظایف خویش انکشاف دهد .

گزارش دهی:      

آمرتطبیق پلان های آموزشی  به رئیس انستیتیوت آموززش های مسلکی گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد(7)،(34) قانون کاکنان خدمات ملکی و تعدیل ماده نهم قانون متذکره منتشره جریده رسمی شماره 1258 مؤرخ 20/02/1396 ذکر گردیده است.

1.      حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یک از رشته های: پیداکوژی، تعلیم و تربیه، ادبیات، اداره و مدیریت، مدیریت منابع بشری، حقوق، پالیسی عامه، مدیریت عمومی و اداره عامه به درجه تحصیلی بالاتر د رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.      حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3.      تسلط به زبان های رسمی کشور (پشتو و دری) و آشنائی به زبان انگلیسی.

4.      مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:


به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری لوی څارنوالی اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.


1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".


2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.


جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page


3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.


4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.


5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.


6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.

7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.


8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.


9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری لوی څارنوالی و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری لوی څارنوالی ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند.


نوت:


• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري لوی څارنوالی ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
۰۲۰۲۵۲۱۷۱۰

agocbr.af@gmail.com