کارشناس دیتابیس

NTA

عنوان وظیفه     :  کارشناس دیتابیس

وزارت/اداره     : اداره عالی لوی څارنوالی

بخش               : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری – ریاست عمومی منابع بشری

کتگوری          : رتبه E

تعداد               : 1

موقعیت           : کابل)اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به : رئیس عمومی منابع بشری

گزارشگیری از : ندارد

تاریخ ختم اعلان:   22 جوز

.............................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف: برنامه نویسی مدل های نرم افزاری ، ایجاد نرم افزارهای جدید ، تقویت نرم افزار موجود HRMIS ،جمع آوری، توحید و تصحیح معلومات و مراقبت از فعال بودن سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری.

............................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

 2. تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.

 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه.

 4. برنامه نویسی(طرح) مدل ها و نرم افزارها به منظور نگهداری، ثبت، درج و تجدید متدام معلومات امور ذاتی کارکنان در همکاری با بخش های ذیدخل.

 5. تهیه مواد و بسته های آموزشی برنامه های طرح شده سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری و ارائه آموزش آن برای استفاده کننده گان غرض ارتقای ظرفیت آنها.

 6. ایجاد و انکشاف دیتابیس های مورد ضرورت منابع بشری و رعایت استندردها و معیارهای لازم در طرح دیتابیس ها و برنامه ها به منظور تضمین نمودن امنیت سیستم و بازیابی آن در حالات اضطرار.

 7. جمع آوری ، تحلیل و حفظ معلومات دقیق و صحیح در سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری(HRMIS) اداره.

 8. آماده نمودن Documentation  دیتابیس، شامل ستندرد های دیتا ، پروسیجرها و تعاریف برای اصطلاحات (Metadata).

 9. پروگرام نمودن مادیول های سافت ویر برای سیستم ها وکود گذاری سیستم  جهت انکشاف، حفظ و تجدید سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری (HRMIS).

 10. انکشاف پروگرام های سیستم اطلاعات و راپور ها جهت  اخذ معلومات مؤثر، جامع ، دقیق و تجدید شده از سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری(HRMIS) .

 11. اخذ کاپی معلومات (Backup)، حفظ دیتابیس و مراقبت از فعال بودن  سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری(HRMIS).

 12. بر قرار نمودن ارتباطات با کارکنان تخنیکی به منظور حصول اطمینان از هماهنگی دیتابیس ، حفظ معلومات و حل مشکلات.

 13. سهمگیری فعال در پروسه معیاری ساختن تشکیل ، دیتابیس تشکیلاتی و نسب نمودن سیستم دیتابیس تشکیلاتی در تمام ریاست های ولایات.

 14. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی تفویض می گردد.

 15. تهیه و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش  مربوط.

..............................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

 1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس کمپیوتر ساینس، اقتصاد، اداره و تجارت، روابط بین الملل و به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود

 1. تجارب لازمه:

 • داشتن تجربه کاری حد اقل 2 سال مرتبط به وظیفه

 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره

 • داشتن مهارت در ساحه تخنیکی مربوط

 • توانائی در پلانگذاری، کنترول و سازماندهی امور یومیه

 كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.

۰۲۰۲۵۲۱۷۱۰

نوت: فورم NTA را میتوالید از قسمت پایین این صفحه دریافت نمایید، و بعد از خانه پری فورم آن را به ایمیل آدرس agocbr.af@gmail.com: بفرستید