کارشناس استخدام برای CBR - ریاست استخدام

NTA

عنوان وظیفه      : کارشناس استخدام برای CBR - ریاست استخدام

وزارت/اداره      : اداره عالی لوی څارنوالی

بخش               : مرستیالی  لوی څارنوالی در امور مالی و اداری -  ریاست عمومی منابع بشری

کتگوری           : رتبه E

تعداد               : 1 

موقعیت           : کابل)اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به  : آمر استخدام

گزارشگیریاز    : ندارد

تاریخ ختم اعلان:   22 جوز

.....................................................................................................................

 هدف(خلاصه)وظایف:  طرح  و ترتیب پلان عملیاتی  به منظور به اعلان سپردن بست های قابل اعلان  اداره از طریق پروسه CBR در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با زمان بندی مناسب و جواب گو.

.....................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

 2. ارائه مشوره  و ابراز نظر  در تعدیل و تجدید  نظر در مقررات ، لوایح  و طرزالعمل های مربوطه به استخدام در هماهنگی با آمر مستقیم و ریاست عمومی منابع بشری.

 3. ارئه راه کارهای مناسب در امر تطبیق و تحقق پلان ها سالانه و ربعوار بخش CBR  به منظوردست یابی به اهداف تعین شده.

 4. طرح  و ترتیب پلان عملیاتی  به منظور به اعلان سپردن بست های قابل اعلان  اداره  از طریق پروسه CBR در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری با زمان بندی مناسب و جواب گو.

 5. ترتیب اعلانات بست های خالی  در سایت اداره، سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیريا، رسانه ها و سایر سایت های انترنتی در هماهنگی با ریاست اصلاعات و ارتباط عامه

 6. دانلود و دوسیه بندی اسناد کاندیدان و متقاضیان که برای بست های به اعلان سپرده شده  از طریق سایت به شکل آنلاین درخواست نموده اند.

 7. بررسی فورم درخواستی کاندیدان که برای بست های خالی خود را کاندید نموده اند و حصول اطمینان از صحت بودن معلومات و اسناد آنها.

 8. ترتیب جداول لانگ لست و شارت لست کاندیدان بست های اعلان شده از طریق پروسه CBR و ارئه آن به کمیته مربوطه

 9. تنظیم و دوسیه بندی اسناد و اوراق امتحان تحریر و تقریری بست ها در فایل های مربوطه به منظور حفظ و نگهداری آنها.

 10. ارسال اسناد و دوسیه ها در رابطه به شکایات کاندیدان به بورد شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

 11. ارائه رهنمود ها و طرح های مناسب به منظور تنظیم امور توزیع فورم های درخواستی  برای بست های اعلان شده از طریق پروسه CBR به متقاضیان.

 12. تأمین ارتباط با ریاست ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج CBR کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غرض پیشبرد بهتر امور.

 13. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی تفویض می گردد.

 14. تهیه و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش  مربوط.

.........................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

 1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس اداره و مدیریت، مدیریت منابع بشری، اداره عامه، تعلیم و تربیه، حقوق و علوم سیاسی و به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود.

 1. تجارب لازمه:

 • داشتن تجربه کاری حد اقل 2 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره

 • داشتن مهارت در ساحه تخنیکی مربوط

 كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.

۰۲۰۲۵۲۱۷۱۰

نوت: فورم NTA را میتوالید از قسمت پایین این صفحه دریافت نمایید، و بعد از خانه پری فورم آن را به ایمیل آدرس agocbr.af@gmail.com: بفرستید