آمریت اداری – ریاست څارنوالی استیناف ولایت (۳۳ بست)

عنوان وظیفه     : آمریت اداری – ریاست څارنوالی استیناف ولایت

وزارت/اداره     :  عالی لوی څارنوالی

بخش               :  ریاست څارنوالی استیناف ولایت

بست               :  3

تعداد               :   یک بست در هر ولایت (۳۳ بست)

موقعیت           :  ولایات مربوطه

گزارش دهی به : رئیس څارنوالی استیناف ولایت مربوطه

گزارشگیری از : مدیریت های اداری ، محاسبه و احصائیه وثبت قضایا

کود نمبر          :

تاریخ ختم اعلان: ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

......................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف: مدیریت و نظارت  از امور مالی ، خدماتی ، اداری ، پاسخگوئی به اسناد واسله وفراهم آوری تسهیلات اداری و دفتر داری تمام بخش های ریاست څارنوالی ولایت مربوطه.

......................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان های کاری بخش مربوطه بطور ماهانه ، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان های عموی جهت رسید به اهداف اداری .

 2. مراقبت از تطبیق پالیسی ها و پلان بمنظور تحقق اهداف و برنامه های بخش مربوطه.

 3. مدیریت امور اداری و ارائه پیشنهادات بمنظور تهیه وتدارک تسهیلات اداری و دفتر داری( قرطاسیه ،وسایل و لوازم ) مورد ضرورت شعبات ذیربط .

 4. حصول اطمینان از تکثیر فیصله ها ،هدایات و احکام مقامات ذیصلاح به بخش های مربوطه و دریافت باالمقابل نتایج کارکرد آنها وارجاه آن به مراجع ذیدخل به منظور آگاهی و اجرای بهتر امور .

 5. پاسخگوئی به اسناد واسله ،کنترول از تحریر مکاتیب ،استعلام ها و پیشنهادات عنوانی مراجع مربوطه جهت اجراات بعدی .

 6. مدیریت وکنترول از تنظیم سیستم فایلنگ دفتر به منظور حفظ ومراقبت اسناد و بدستر قرار دادن به موقع آن به مقام ریاست .

 7. ارائه معلومات از چگونگی عرایض مراجعین و اجراات انجام شده در زمینه غرض اجراات لازمه بعدی به مراجع مربوطه .

 8. حصول گزارشات از اجراات کاری تمام بخش های ریاست څارنوالی ولایت ؛ تنظم ، توحید و ارسال آن به مراجع مربوطه غرض اجراات بعدی .

 9. کنترول از سنجش دقیق نیازمندی های سالانه بودجوی و جنسی بخش های مربوطه به منظور طرج بودجه مورد ضرورت و ارسال آن به مرکز غرض اجراات بعدی .

 10. نظارت و کنترول از امور محاسبه و اجرای بموقع معاشات ،امتیازات کادری ، اضافه کاری وحوالجات و مصارف تمام بخش ها ( اداری ، مسلکی ، نظامی ،امنیت داخلی وخارجی ) در مطابق با قوانین وبودجه منظور شده ادارات ولایت مربوطه .

 11. مدیریت امور ترتیب راپور های مصارف بودجوی تمام بخش های ریاست څارنوالی ولایت مربوطه و ارسال آن به مرکز.

 12. کنترول از جمع آوری معلومات و احصائیه های دقیق ثبت شده قضایا در ولایات و ولسوالی ها و ارجاه آن به مراجع مربوطه .

 13. فراهم آوری تسهیلات در عرصه های تکنالوژی معلوماتی ، ترانسپورت و حفظ ومراقبت ساختمان ها ،وسایل ،تجهیزات ووسایط نقلیه تمام بخش های ( اداری ،مسلکی ، نظامی ،امنیت داخلی وخارجی ) څارنوالی ولایت مربوطه جهت عرضه خدمات بهتر و جلوگیری از سکتگی در امور یومیه .

 14. نیاز سنجی بمنظور تثبیت نیازمندی های آموزشی بخش های اداری ،مسلکی و نظامی و معرفی آن به سمینار ها و ورکشاپ های ارتقای ظرفیت .

 15. کنترول از حاضر یومیه کارکنان ملکی ،مسلکی ونظامی ریاست څارنوالی ولایت مربوطه وقید نمودن تمام اجناس ووسایل بخش مربوطه در جمع آن ها .

 16. تأمین ارتباط با مسؤلان بخش های داخلی ریاست څارنوالی استیناف ولایت وسایر ادارات لوی څارنوالی بمنظور اجراات مؤثر وبهتر.

 17. مدیریت نظارت و ارزیابی اجراات کاری بخش های تحت اثر برنامه ریزی بمنظور ارتقای ظرفیت کاری آنها .

 18. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم بوی تفویض میگردد .

 19. تهیه و ارائه گزارش ماهوار ،ربعوار وسالانه عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت ودست آورد های بخش مربوطه .

.................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود

 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه

 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره

 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی

 • توانائی در پلانگذاری، کنترول و سازماندهی امور یومیه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.