طبیب صحی - آمریت ارتباط کارکنان (۳ بست)

عنوان وظیفه     :  طبیب صحی - آمریت ارتباط کارکنان

وزارت/اداره     :  اداره عالی لوی څارنوالی

بخش               :  مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری - ریاست عمومی منابع بشری

بست               :  ۴

تعداد               :  ۳

موقعیت           :  کابل(اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به :  مدیر صحت و مصؤنیت کارکنان

گزارشگیری از :  نرس

تاریخ ختم اعلان:   ۱۸ اسد

کود نمبر          :

............................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف:کنترول، مراقبت وسازماندهی امور به منظور رسیده گی به مریضی کارمندان اداره و اخذ تدابیر غرض جلوگیری از شیوع امراض.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

 2. تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.

 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی  نظر به وضعیت صحی مریض و حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه.

 4. کنترول و بررسی از حفظ الصحه محیطی اداره به منظور جلوگیری از شیوع امراض انتانی و ساری.

 5. تدویر تریننگ های تعلیمات صحی و سمینار های اگاهی دهی شیوع امراض ، وقایه و تدابیر صحی در هماهنگی بخش ارتقای ظرفیت.

 6. اجرای معاینات که در شعبه قابل دسترس است به منظور تشخیص علل مریضی کارمندان اداره  که روزانه مراجعه می نمایند.

 7. رسیده گی به واقعات عاجل و غیر مترقبه صحی که به کارمندان در زمان اجرای وظیفه به وقوع می پیوندد غرض اجرای کمک های اولیه .

 8. ارائیه مشوره به شخص مراجعه کننده غرض تدابیر به منظور جلوگیری از وقوع دوباره مرض  و معرفی کردن به یک از مراکز صحی.

 9. طرح و دیزاین چارت های رهنمائی کمک های اولیه و طرق جلوگیری از امرض و  نصب آنها در دهلیزها غرض آگاهی دهی کارمندان.

 10. کنترول از ترزیق مسکن و آرام بخش به مریض نظر به وضعیت آن و ابراز نظر در مورد مریضانیکه قابل علاج در محل کار نباشند.

 11. کنترول از ثبت و راجستر مریضانیکه روزمره به شعبه مراجعه مینمایند.

 12. سازماندهی امور جهت اشتراک تیم صحی در محافل و مجالس که به مناسبت روز های ملی و مذهبی تدویر می گردد.

 13. تأمین ارتباط کاری با مراکز صحی و شفاخانه ها غرض اخذ کمک های تخنیکی و مسلکی و معرفی کارمندان اداره.

 14. مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.

 15. اجرای سایر امورمرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم به وی سپرده میشود.

 16. تهیه و ارائه گزارش از اجراأت انجام شده بطورماهوار, ربعوار و سالانه به مراجع مربوط.

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس رشته طب مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود.

 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه

 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره

 • توانائی در پلانگذاری، کنترول و سازماندهی امور یومیه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.