ماستر ترینر- آمریت ارتقای ظرفیت ( ۲ بست)

عنوان وظیفه      : ماستر ترینر- آمریت ارتقای ظرفیت

وزارت/اداره      : اداره عالی لوی څانوالی

بخش               : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری - ریاست عمومی منابع  بشری

بست               : ۳

تعداد               : ۲

موقعیت           : کابل ( اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به  : آمر ارتقای ظرفیت

کزارشگیری از  : ترینر

تاریخ ختم اعلان :   ۱۸ اسد

کود نمبر          :

......................................................................................................................

هدف (خلاصه) وظایف: تدویر وپيشبرد پروگرام های آموزشی و تربیوی با استفاده از مواد و میتود های آموزشی موثر به اساس نیازمندی ها و ضرورت های کارکنان  اداره.

....................................................................................................................

 مسولیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

1.  تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه به طور ماهوار، ربعوار و سالانه.

2.  تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.

3.  ارائیه مشوره های مفید  و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه و ارتقای ظرفیت کارکنان اداره.

4.  همکاری متیودیکی و علمی در بشخ  تدویر پرواگرام های اموزشی و حصول اطمینان از پيشبرد سیمینار ها و پروگرام های اموزشی توسط ترینر ها.

5.  تهیه مواد، ورکشاپ ها، سیمینار ها و پروگرام های  تربیوی و آموزشی در بخش شهای مختلف و ارئه آموزش آن برای کارکنان اداره غرض ارتقای ظرفیت آنها.

6.  تحقیق  و ریسرچ  در مورد مواد آموزشی موجود تشخیص نواقص و خوبی های آن و ارائه پيشنهادات موثر به منظور بهبهود امور اموزشی.

7.  طرح و تدوین مواد آموزشی  و پروگرام ها اموزشی مسلکی و اداری به اساس نیاز مندی ها و ضرورت های کارکنان ریاست های اداره.

8.  جمع آوری و تدوین لکچر ها و مواد درسی جامع و کامل برای تریننگ ها به اساس نیاز مندی ها اداره در بخش های مربوطه.

9.  کنترول از تطبیق نصاب و مواد درسی تدوین شده در تریننگ ها به منظور بهبود کیفیت و کمیت تدویر پروگرام های آموزشی

10.  طرح و استفاده از متون و میتود های موثر آموزشی در ورکشاپ ها، سیمینار ها و پروگرام ها ارتقای ظرفیت به منظور بلند بردن کیفیت پروگرام ها.

11.  ارائه طرح ها و مشوره های مفید به منظور جلب کمک های موسسات و ادارات داخلی و خارجی جهت تدویر پروگرام های اموزشی.

12.   همکاری در پلانگذاری و ارزیابی موثریت و مثمریت پروگرام های آموزشی تدویر شده غرض تشخیص مشکلات و طرح راه کار های مناسب جهت رفع انها.

13.   کنترول از تنظیم فایلنگ دفتر، ثبت اشتراک کننده گاه، طرح ها، تغییرات و سایر اسناد مربوطه به پروگرام های اموزشی.

14.  اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم مطابق به قوانین،  مقررات و اهداف به وی تفویض می گردد.

15.   تهیه و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عند الضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پيشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش مربوطه.

.........................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

..............................................

مقتضیات حد اقل برای این بست در مواد (۷) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

  • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های ( اداره و  مدیریت، پلانگذاری، تعلیم و تربیه، حقوق، شرعیات، اداره و دیپلوماسی، اداره عامه، مدیریت عمومی و ادبیات) از موسسات رسمی تعلیمی داخلی و یا خارج کشور به درجه تحصیل بالاتر ارجحییت داده می شود.

2. تجارب لازمه (نوع ومدت زمان تجربه)

  • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه.

3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت آموزش های داخل خدمت) وغیره

  • داشتن مهارت در برنامه های مرتبط به وظیفه و آشنایی با لسان  انگلیسی

  • توانایی در پلانگذاری، کنترول وسازماندهی  امور یومیه.