مدیریت عمومی تشریفات-آمریت خدمات

عنوان وظیفه    : مدیریت عمومی تشریفات-آمریت خدمات

وزارت/اداره    : اداره عالی لوی څارنوالی

بخش              : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری - ریاست خدمات

بست              : 4

تعداد              : 1

تاریخ ختم اعلان:  ۲۰ میزان

موقعیت          : کابل(اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به : آمر خدمات

گزارشگیری از :مدیریت هایاجرائیه، تنظیم پرسونل و نوکریوالی دروازه

کود نمبر         :

............................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف:کنترول، مراقبت وسازماندهی امور ترتیب و تنظیم جلسات، کنفرانس ها و محافل و  پذیرائی مهمانان داخلی و خارجی و مقامات عالی رتبه دولتی در اداره عالی لوی حارنوالی.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار،ربعوار و سالانه.

 2. تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.

 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه.

 4. مدیریت امور ترتیب و تنظیم جلسات، کنفرانس ها و محافل و  پذیرائی مهمانان داخلی و خارجی و مقامات عالی رتبه دولتی در اداره عالی لوی حارنوالی.

 5. کنترول از تنظیم پرسونل تشریفاتی و نوکریوال های دروازه درهنگام ملاقات ها و تدویر محافل، مجالس و کنفرانس ها.

 6. کنترول از اخذ تقسیم اوقات کاری مقامات اداره ، ترتیب فهرست جلسات، ملاقات ها و لست مشترکین(مهمانان داخلی و خارجی، مقامات و کارکنان) غرض ایجاد نظم و دسپلین و عیار ساختن پلان تشریفاتی مطابق آن.

 7. طرح و ترتیب کارت های مشخص و توزیع آن برای  مشترکین حین تدویر مجالس، کنفرانس ها و محافلبه منظور تفکیکی مهمانان مقامات و کارکنان اداره.

 8. نظارت از تنظیم امور تشریفات(بازدید مهمانان داخلی و خارجی،تهیه فهرست اسامی مقامات دولتی و غیر دولتی و برګزازی مراسم ملی و مذهبی).

 9. هماهنگ نمودن امور ملاقات ها و تدویر محافل، مجالس و کنفرانس ها با مسؤلین امنیتی، نشراتی و ترانسپورتی اداره.

 10. مراقبت از طرز سلوک کارکنان تشریفاتی، رعایت اداب و اصول تشریفات در هنگام تدویر مجالس، محافل و پروگرام ها به منظور پذیرائی بهتر از مشترکین.

 1. کنترول از تحریر مکاتیب ، استعلام ها و پیشنهادات عنوانی مراجع مربوطه  و تنظیم سیستم فایلنگ دفتر به منظور حفظ و مراقبت اسناد اداره.

 1. مدیریت،رهبری،نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.

 2. اجرای سایر امورمرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم به وی سپرده میشود.

 3. تهیه و ارائه گزارش از اجراأت انجام شده بطورماهوار, ربعوار و سالانه به مراجع مربوط.

............................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در مواد (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود

 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه

 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره

 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی

 • توانائی در پلانگذاری، کنترول و سازماندهی امور یومیه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.