مدیریت عمومی تنظیم اسناد - آمریت تحریرات و پیگیری اسناد

عنوان وظیفه      :  مدیریت عمومی تنظیم اسناد  - آمریت تحریرات و پیگیری اسناد

وزارت/اداره      :  اداره عالی لوی څارنوالی

بخش                :  مقام اداره عالی لوی څارنوالی - ریاست تحریرات و دارالانشاء

بست                :  ۴

تعداد                :  ۱

تاریخ ختم اعلان:  ۲۰ میزان

موقعیت            :  کابل (اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به  :  آمر تحریرات و پیگیری اسناد

گزارشگیری از  : مدیریت های اسناد محرم، اسناد عادی، تعقیب و پیگیری مصوبات شورای وزیران و فوتوکاپیر

کود نمبر          :

............................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف: مدیریت و کنترول از  امور  مربوطه به تنظیم اسناد، تحریر و تکثیر آنها به ریاست های داخلی و ادارات دولتی و غیر دولتی  و پیگیری فرامین، احکام و هدایت مقام ریاست جمهوری و لوی څارنوالی.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

 2. تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.

 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه.

 4. برنامه ریزی به منظور تنظیم اسناد اداره، پیگیری احکام، فرامین، مصوبات مراجع ذیصلاح  و ارائه طرح های مناسب به منظور حفظ و مراقبت بهتر اسناد مربوطه.

 5. کنترول از تنظیم فایلینگ و ثبت اسناد، مکاتیب، هدایات، پروتوکول ها، مؤافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و  اسناد تقنینی (قوانین، فرامین، احکام، مصوبات، طرزالعمل ها، مقرره ها و لوایح) در فایل ها و دوسیه های مربوطه به منظور حفظ و مراقبت اسناد اداره.

 6. کنترول از حصول،  ثبت و تکثیر مکاتیب، هدایات و اسناد تقنینی (قوانین، فرامین، احکام، مصوبات، لوایح، طرزالعمل ها و        مقرره ها)  به ریاست های مرکزی و ولایتی.

 7. کنترول از جمع آوری معلومات و پیگیری  اجراأت انجام شده  در مورد هدایات مقام لوی حارنوالی و مصوبات جلسات رهبری  در ریاست های مرکزی و ولایتی اداره.

 8.  کنترول از جمع آوری معلومات و پیگیری از اجراأت انجام شده در مورد فرامین  و احکام مقام ریاست جمهوری و مصوبات شورای وزیران در ریاست های مرکزی و ولایتی اداره.

 9. نظارت از ثبت و راجستر پروتوکول ها، مؤافقتنامه ها و تفاهم نامه های که بین اداره عالی لوی حارنوالی و سایر ادارات  دولتی و غیر دولتی عقد گردیده است.

 10. مراقبت از تحریر و تکثیر به موقع مکاتیب ریاست دارالانشاء و ابلاغ احکام، فرامین و هدایات مقام ریاست جمهوری و لوی څارنوالی به رياست هاي مرکزی و ولایتی.

 11. تنظیم جریان مراسلات و مراقبت از تحریر و ارسال مکاتیب به ریاست های داخل اداره،  وزارت خانه ها  و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی.

 12. کنترول از ترتیب، تنظیم و نهائی سازی اسناد و طرح های مصوبه ابتدائی قابل ارائیه در جلسه کابینه حد اقل یک هفته قبل و ارسال آن به ریاست انسجام امور کابینه غرض شمولیت در اجندا.

 13. ارائیه مکاتیب و اسناد واصله از ریاست های داخل اداره، وزارت خانه ها و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی  غرض اخذ هدایت به  مقام ریاست.

 14. ارسال مکاتیب و مسوده های لوایح و  مقرره ها به جلسه کابینه یا شورای وزیران غرض اتخاذ تصامیم و اخذ منظوری آن.

 15. کنترول از تهیه اسناد اداری (کتاب اندراج، کتاب رسیدات، وارده و صادره، و کتاب های ثبت اسناد) و تحریر مکاتیب ، استعلام ها و پیشنهادات عنوانی مراجع مربوطه.

 16. مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.

 17. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.

 18. تهیه و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

............................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در مواد (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود

 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه

 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره

 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی

 • توانائی در کنترول و سازماندهی امور یومیه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.