مدیریت عمومی عرایض-آمریت تحریرات و پیگیری اسناد

عنوان وظیفه     : مدیریت عمومی عرایض-آمریت تحریرات و پیگیری اسناد

وزارت/اداره     : اداره عالی لوی څارنوالی

بخش               : مقام اداره عالی لوی څارنوالی - ریاست تحریرات و دارالانشاء

بست               :  ۴

تعداد               :  ۱

تاریخ ختم اعلان:  ۲۰ میزان

موقعیت           : کابل(اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به : آمر تحریرات و پیگیری اسناد

گزارشگیری از :مدیریت های پذیرش عرایض و ثبت احکام

............................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف:مدیریت و کنترول از امور مربوطه به ثبت احکام، پذیرش،تنظیم عرایض مراجعین و کارکنان و ارسال آن  به مراجع مربوط  و مقام اداره غرض اخذ احکام  و انجام اجراأت لازمه در مورد آنها.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

 2. تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.

 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه.

 4. برنامه ریزی به منظور تنظیم امور پذیرش مراجعین ، جمع آوری عرایض آنها و ارائه طرح های مناسب غرض فراهم آوری تسهیلات برای مراجعین و پیشبرد بهتر امور.

 5. مدیریت امور پذیرش مراجعین، جمع آوری، ترتیب و ردیف بندی عرایض آنهابه منظور ارجاع آن به مقام اداره و مراجع مربوط غرض حل مشکل معروضین به اسرع وقت.

 6. کنترول از ارسال عرایض مراجعین و کارکنان به مراجع مربوطه و مقام اداره غرض اخذ احکام و انجام اجراأت لازمه در مورد آنها.

 7. کنترول از پذیرش مراجعین و کارکنان و دادن اجازه دخول آنها به دفتر مقام در هماهنگی و تفاهم با مسؤلین، بعد از تطبیق مقررات امنیتی و تلاشی.

 8. مراقبت از جمع آوری عرایض مراجعین از شعبات مربوطه بعد از طی مراحل جهت ثبت احکام صادر شده به کتاب ثبت احکام و توزیع دوباره آنها.

 9. نظارت از ثبت و راجستر شهرت مراجعین، عرایض و خلص موضوع ملاقات ها و عرایض در کتاب های مربوطه به منظور تنظیم امور.

 10. مراقبت از ارائه معلومات از چگونگی درخواستی هاو اجراأت انجام شده در مورد آنها غرض آگاهی مراجعین و اجراأت لازمه بعدی.

 11. کنترول از تحریر مکاتیب، استعلام ها، پیشنهادات عنوانی مراجع مربوطه،  تهیه اسناد اداری (کتاب اندراج، کتاب رسیدات، وارده و صادره، و کتاب های ثبت مراجعین و عرایض) و تنظیم سیستم فایلنگ دفتر به منظور حفظ و مراقبت اسناد اداره.

 12. مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.

 13. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.

 14. تهیه و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در مواد (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود

 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه

 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره

 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی

 • توانائی در کنترول و سازماندهی امور یومیه

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.