* نتایج امتحان بست های معاونیت عسکری لوی څارنوالی

اینک نتایج امتحان شمولیت در بست های مسلکی معاونیت لوی څارنوالی در امور عسکری که به تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ اخذ گردیده بود، بعد از نمره دهی توسط کمیسیون موظف نشر گردید، اشتراک کننده گان امتحان مذکور می توانند غرض بدست آوردن معلومات مزید پیرامون موضوع، به ریاست کادر و پرسونل معاونیت لوی څارنوالی در امور عسکری مراجعه و یا به شماره تماس نمبر ۰۷۰۰۲۱۸۷۴۱ مربوط سمونوال حاجی محمدکریم مسوول بخش افسران ریاست کادر و پرسونل تماس گرفته، حل مطلب نمایند.

با احترام

آمریت ارتباط عامه ریاست اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی ج.ا.ا