* نتایج امتحان اختصاصی څارنوالی عمومی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی - لویه څارنوالی

* نتایج امتحان اختصاصی څارنوالی عمومی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

.