با تخطی های انتخاباتی، مستقلانه و بدون کدام ملحوظ سیاسی برخورد خواهد شد

با تخطی های انتخاباتی، مستقلانه و بدون کدام ملحوظ سیاسی برخورد خواهد شد

این گفته را څارنپوه محمد حمیدی درجلسه شورای عالی لوی څارنوالی بیان کرد. 

نشست شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان برگزار شد. در جلسه روز یک شنبه 28 قوس علاوه بر اعضای شورای عالی لوی څارنوالی، پوهنمل ملیحه حسن کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات وغلام دستگیر هدایت کمیشنر کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی نیز اشتراک داشتند.

څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان با خوش آمد گویی به کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی گفت:" انتخاب و اعتماد رهبری حکومت به دو تن از مسوولان لوی څارنوالی در یک پروسه سر نوشت ساز ملی، نشاندهندۀ ظرفیت در لوی څارنوالی است."

 لوی څارنوال کشور، از فعالیت های پوهنمل ملیحه حسن به عنوان معاون لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر و غلام دستگیر هدایت به عنوان رییس تدقیق و مطالعات لوی څارنوالی اظهار قدر دانی کرد. وی در ادامه علاوه کرد:" در حال حاضر در قانون انتخابات افغانستان جرایم انتخاباتی تعریف شده است و رسیدگی به این جرایم نیازمند هماهنگی و همکاری هر دو اداره لوی څارنوالی و کمیسیون های انتخاباتی میباشد که در برنامه های آینده با حفظ استقلال نهاد ها این هماهنگی ها باید ایجاد شود. لوی څارنوال کشور یاد آور شد که گرچند انتخابات یک پروسه سیاسی است؛ اما تمام رسیدگی ها به تخطی های احتمالی این پروسه مستقلانه و بدون کدام ملحوظ سیاسی انجام خواهد شد.

پوهنمل ملیحه حسن کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات با سپاسگزاری از رهبری لوی څارنوالی گفت:" اراده و تعهد در خدمتگزاری برای مردم افغانستان را  دارم. با تمام توان تلاش می کنم از حقوق همه مردم افغانستان دفاع کنم."

در همین حال غلام دستگیر هدایت کمیشنر کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی با قدر دانی از  اعلام همکاری لوی څارنوالی  گفت:" در واقع من اعتبارم را از لوی څارنوالی دریافت کردم. لوی څارنوالی برای من مرکز آموزشی بوده است. ارادۀ قوی خدمتگزاری برای مردم را داریم."

پیش از این پوهنمل ملیحه حسن به عنوان مرستیال لوی څارنوال در امور منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت حقوق بشر و غلام دستیگر هدایت به حیث رییس تدقیق و مطالعات لوی څارنوالی کار میکردند.

در بخش بعدی این نشست، انستیتوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی طرزالعمل کاری خویش را برای اعضای شورای عالی تشریح، و نظریات اصلاحی را در این جلسه دریافت کرد.