جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان، برگزار شد

جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان، برگزار شد

 این نشست روز یک شنبه 5 جدی با حضور معاونان و اعضای شورای عالی لوی څارنوالی به منظور تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم این اداره  راه اندازی شد.

 در بخش نخست این نشست، نظر تدقیقی ریاست تدقیق و مطالعات در مورد لایحه وظایف انستیتوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی مورد بحث قرار گرفت.

شورای عالی فیصله کردند تا  کمیتۀ از بخش های څارنوالی عسکری، څارنوالی امنیت ملی، څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان و منابع بشری برای بررسی بهتر تشکیل شود. این کمیته مکلف است تا طرح ارتقای ظرفیت و آموزش های مسلکی لوی څارنوالی را آماده نموده به شورای عالی ارایه نماید.

در بخش بعدی نشست، در مورد میکانیزم ملی تعقیب و رسیدگی به قضایای فساد اداری بخاطر تنظیم وظایف لوی څارنوالی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری بحث شد.

شورای عالی در این زمینه فیصله کرد تا کمیته ای به ریاست محمد الف عرفانی رییس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری تشکیل شود. این کمیته باید میکانیزم مشخصی را به منظور هماهنگی بهتر نهاد های مرتبط با فساد اداری که رهبری آن به عهده لوی څارنوالی باشد ترتیب نماید. مطابق نظر شورای عالی لوی څارنوالی این طرح باید نقش نهاد های کشفی را در امر مبارزه با فساد اداری تعریف نماید.

در بخش دیگر این نشست، پیشنهاد ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر در مورد  توافقنامه همکاری در زمینه مبارزه با  مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریزم میان وزارت امور داخله افغانستان و وزارت امور خارجه کشور ایران در مورد محموله های تحت کنترول مواد مخدر مورد بحث قرار گرفت.

در این مورد شورای عالی فیصله کرد تا با وزرات امور داخله برای ترتیب مقرره در زمینه محموله های تحت کنترول هماهنگی صورت گیرد.

در بخش اخیر نشست در مورد هفت محموله شکر تاریخ گذشته با لبیل های تزویری مورد بحث قرار گرفت. لوی څارنوال کشور در این نشست یاد آور شد که مهم ترین وظیفه این اداره حمایت از حق صحت و حیات شهروندان است. شورای عالی فیصله کرد که هیچ کسی حق ندارد ادویه و مواد غذایی بی کیفیت را تولید و یا وارد نماید. لوی څارنوالی در این قسمت باید با متخلفان برخورد جدی نموده از حق صحت و حیات شهروندان دفاع نماید. در مورد محموله های شکر های تاریخ گذشته فیصله شد تا ریاست تدقیق و مطالعات تمام جوانب این قضیه را بررسی نموده با در نظر داشت نظریات اعضای شورای عالی تصمیم اتخاذ نموده به شورای عالی ارایه نماید.