از هفته قانون اساسی در لوی څارنوالی گرامی داشت شد

از هفته قانون اساسی در لوی څارنوالی گرامی داشت شد

 برنامه ی به همین منظور  از سوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی راه اندازی شد. در این برنامه که امروز 15 جدی برگزار شده بود، څارنپوه نور حبیب جلال، معاون لوی څارنوالی در امور تحقیق، څارنپوه عنایت الله کمال، معاون تعقیب قضایی لوی څارنوالی، دگر جنرال عبدالفتاح عزیزی، معاون لوی څارنوالی در امور عسکری،  څارنیار وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری لوی څارنوالی، داکتر عبدالروف هروی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و رؤسای مرکزی و ولایتی لوی څارنوالی نیز اشتراک داشتند.

څارنپوه نور حبیب جلال در این برنامه گفت:" قانون اساسی، محدودۀ صلاحیت و مسوولیت نظام و تطبیق کنندگان قانون را مشخص می سازد. در همین حال مکلفیت ها و آزادی های فردی نیز در این قانون تسجیل شده است."

به باور آقای جلال، تنها تجلیل از هفته قانون اساسی، کافی نیست. او با اشاره به کارکنان لوی څارنوالی گفت:" ما به عنوان تطبیق کننده های قانون، باید دساتیر این قانون را در کار های مان اجرایی کنیم. ما مکلف به رعایت قانون هستیم. در همین حال با افراد متهم باید برخورد قانونی شود. این افراد بر بنیاد قانون تا حکم نهایی محکمه، مجرم شناخته نمی شوند. امیدوارم  رعایت قانون  به اخلاق روزمره مردم ما تبدیل شود. و کسی بخاطر عدم تطبیق قانون، رنج نکشد."

کار شناسان علم حقوق، قانون اساسی را به دو دستۀ انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر تقسیم می کنند.  قانونی که از سوی قوۀ مقننه قابل تعدیل باشد، قانون انعطاف پذیر است. نوع دیگر قانون اساسی اما اینگونه نیست. تجدید نظر و تعدیل آن نیاز مند تشریفات مانند مرحله تدوین آن می باشد. به باور آقای جلال، قانون اساسی افغانستان از نوع قانون اساسی انعطاف نا پذیر می باشد.

 دکتر عبدالروف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، قانون اساسی افغانستان را از بهترین قوانین در سطح منطقه قلمداد کرد. وی گفت:" قانون اساسی افغانستان،  تمام کنوانسیون ها، میثاق ها و منشور های بین المللی را رعایت می کند. در این قانون آزادی و حقوق اساسی افراد، و مکلفیت ها و مسوولیت های دولت مشخص شده است."

به باور آقای هروی، قانون اساسی ضامن حقوق افراد می باشد. پیروی اداره ها از این قانون، سبب ایجاد حکومتداری خوب در افغانستان می شود. وی با اشاره به څارنوالی گفت:" لوی څارنوالی تطبیق کنندۀ قانون است. دفاع از حقوق مردم و حمایت از آزادی های آنان از مکلفیت های این اداره می باشد. در نهایت حاکمیت قانون، سبب رفاه و آسایش مردم خواهد شد."

 قانون اساسی فعلی، هشتمین قانون اساسی در افغانستان است. این قانون در سال 1382 خورشیدی، در 12 فصل و  162 ماده از سوی لوی جرگه تصویب شد. پس از آن در سال1389 شمسی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ایجاد شد. این کمیسیون چگونگی تطبیق قانون اساسی را نظارت نموده و به رییس جمهوری گزارش می دهند. برنامۀ گرامیداشت از هفته قانون اساسی، همه ساله از سوی اداره های دولتی راه اندازی می شود.