جلسه شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان، راه اندازی شد

این نشست امروز یک شنبه 22 حوت با حضور معاونان، اعضای شورای عالی و بعضی از رؤسای استیناف ولایات لوی څارنوالی برگزارگردید. این نشست بگونه ویژه برای رسیدگی به مشکلات مالی و اداری راه اندازی شد.

څارنپوه محمد فرید حمیدی، هدف از این نشست را مصرف درست و مؤثر بودجه دانست و گفت:" بودجه که در اختیار ادارۀ ما قرار دارد، باید به سرعت و کیفیت کار، کمک کند. در همین حال، همکاران ما در مرکز و ولایات باید حمایت تخنیکی شوند."

به گفته لوی څارنوال، در آینده نزدیک کمیتۀ بودجه زیر نظر معاون مالی و اداری، بخاطر نظارت و کنترول از مصرف درست بودجه در لوی څارنوالی ایجاد خواهد شد.

وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری لوی څارنوالی، از بودجه کافی در سال جاری برای این اداره، خبر می دهد. به گفته وی، در کودهای مختلف بودجه کافی برای تجهیزات دفتری و ساخت ساختمان برای څارنوالی های استیناف وجود دارد. وی در ادامه گفت:" در سال آینده، برای څارنوالی های استیناف ولایات کاپیسا، لغمان، خوست، نورستان و دایکندی  ساختمان مستقل ساخته خواهد شد."

در مورد روند آگاهی دهی در لوی څارنوالی، شاه محمد خپلواک رییس اطلاعات و ارتباط عامه صحبت کرد. به باور وی، استخدام افراد حرفه ای از طریق رقابت آزاد، می تواند در این روند تأثیر بیشتری داشته باشد. وی در ادامه علاوه کرد:" ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، در کنار چاپ و پخش جریده و مجله، برنامه های آگاهی دهی نیز دارد. بودجه مشخص برای برنامه های آگاهی عامه، می تواند ما را در این راستا کمک کند."

در همین حال ازدیاد تشکیل، تجهیزات دفتر، اعمار ساختمان ها، استخدام افراد حرفه ای و اتخاذ تدابیر امنیتی برای کار کنان لوی څارنوالی از سوی رؤسای مرکزی و بعضی از رؤسای څارنوالی استیناف مطرح شد.