محکمه استیناف دو تن، در مرکز عدلی و قضایی به گونه علنی برگزار شد

محکمه استیناف دو تن، در مرکز عدلی و قضایی به گونه علنی برگزار شد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، محکمه استیناف دو تن را به جرم غصب زمین های دولتی و خطا در تطبیق قانون برگزار کرد.

محکمه مذکور روز دوشنبه مورخ 23 حوت سال روان دو تن اسامی سید هاشم فرزند سید حسن و محمد رحمان فرزند محمد رضوان را به گونه ی علنی محاکمه کرد.

پرونده سید هاشم فرزند سید حسن که شامل تخریب 350 متر دیوار زمین دولتی طبق ماده 344 قانون جزا به دو سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد  و به خاطر غصب 18 جریب و 16 بسوه زمین دیگر، طبق بند یک، فقره سوم، ماده 12 ضمیمه شماره چهار قانون جزا با درنظرداشت ماده 145 قانون مذکور به چهار سال حبس تنفیذی محکوم و از آنجایی که جرم تخریب و غضب زمین دولتی همسان می باشد، مطابق ماده 156 قانون جزا به شدید ترین مجازات چهار سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

در محکمه ذیل محمد رحمن فرزند محمد رضوان در قضیه غصب موازی دو جریب و 19 بسوه زمین دولتی بنابر خطا در تطبیق قانون طبق بند یک، ماده 12، ضمیمه شماره چهارم قانون جزا به یک سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

بعد ازسپری شدن از محکمه ابتدایی و استیناف تکلیف این دو تن در محکمه سوم به گونه ی کامل مشخص خواهد شد.