هدف منع خشونت علیه زنان حفظ شیرازه و نظم خانواده است

هدف منع خشونت علیه زنان حفظ شیرازه و نظم خانواده است

کنفرانس گزارش  دهی کار کرد های یک ساله لوی څارنوالی افغانستان در مورد مبارزه  با منع خشونت علیه زنان، با حضور رسانه های دولتی و غیر دولتی به تاریخ ۲۲ حوت، در تالار مرکز رسانه حکومت دایر شد.

در کنار همه کار هایی که اداره لوی څارنوالی انجام می دهد، یکی از کار های اساسی این اداره مبارزه با خشونت علیه زنان است.پروین رحیمی رییس څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال گفت: "لوی سارنوالی برنامه های آگاهی دهی را زیر دست گرفته است تا از آمار خشونت کاسته شود و متضررین خودشان به شکایت حاضر شوند."

\

به باور بانو رحیمی، څارنوالی افغانستان گام  های موثری در عرصه مبارزه با خشونت علیه زنان برداشته است که یکی ایجاد معینیت منع خشونت علیه زنان از دست آورد های این اداره استږ

څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن هم کار هایی در این مورد انجام داسته است، تشکیل سارنوالی های فعال زن در 23 ولایت، 49 سارنوال  فعال زن در سطح کشور، امضا تفاهم نامه با وزارت های مختلف و جذب 244 دختر در دوره آموزشی به خاطر ارتقای ظرفیت و توانایی زنان از کار های جدی این اداره در عرصه مبارزه با خشونت علیه زنان محسوب می شود.

همچنان امضای تفاهم نامه با یکی از ارگان های روان درمانی، ریاست ارگان های محل و ایجاد هماهنگی با نهاد های مدافع حقوق زن از دیگر دست آورد های څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن در رابطه ی مبارزه با خشونت علیه زنان است.

زرغونه مستغفر، رییس تمیز څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن ګفت: " دوهزار 442 مورد قضیه خشونت از طرف څارنوالی های منع خشونت علیه زن در سرتاسر کشور مورد بررسی قرار گرفته است که تنها یک هزار 375 در مرکز بوده است."

در دیگر ولایت ها، بلخ ۱۲۵، هرات ۲۵۰، ننگرهار ۱۱۶، کاپیسا ۱۸، لوگر۱۷، سمنگان ۲۸، بامیان ۲۱، جوزجان ۳۷، غور ۹، پنجشیر ۶، سرپل ۱۸، میدان ۱۵، پکتیکا ۱۶، نیمروز ۱۲، فراه ۵، پروان ۲۰،  بدخشان ۳۹، فاریاب ۲،  خوست ۱۰، تخار ۳۳، لغمان ۱۱، زابل ۹، دایکندی ۹۹، بادغیس ۲۹، پکیتا ۱۰، قندهار ۲۳، غزنی۳۳، قندز۳۶ و هلمند 24 قضیه مورد برسی قرار گرفته است.

از جمله این قضایا ۱۴۹ قضیه نهایی شده است، ۱۵۷ قضیه جهت بررسی به محکمه ابتدایی محول شده، ۱۱۱ قضیه دیگر جهت پیگیری به محکمه استیناف سپرده  شده، ۶۷ قضیه غرض تصمیم نهایی به ریاست سارنوالی تمیز مبارزه با خشونت علیه زن داده شده، ۱۴۷ قضیه نسبت عدم مراجعه متضررین قضایا به طور موقت غرض نگهداری به بخش اداری څارنوالی  تا برگشت دوباره متضرر سپرده شده است، ۳۹۷ قضیه نظر به حقی که به متضررین داده شده است، بعد از به تفاهم رسیدن، انصراف دادند، ‍۱۱۵ قضیه دیګر که حقوقی بودن آن ثابت شده به ریاست حقوق موکول شده است و۲۳۰ قضیه  دیگر تحت بررسی نهاد های مسوول مبارزه با خشونت علیه زنان قرار دارد.

اکثر این قضایا از طرف خود متضررین ناشی از خشونت شکایت شده است که سطح بالای آگاهی میان زنان را نشان می دهد.

این در حالی است که کمیسیون حقوق بشر در روز زن ( هشت مارچ)، افزایش 6 عشاریه هشت درصدی خشونت علیه زنان در افغانستان را علان کرد.