دست آورد ها و کار کرد های لوی څارنوالی افغانستان در سال ۱۳۹۵

دست آورد ها و کار کرد های لوی څارنوالی افغانستان در سال ۱۳۹۵

کنفرانس خبری، تحت عنوان کارکرد ها و دست آورد های، اداره لوی څارنوالی، وزارت عدلیه، اداره مبارزه با فساد اداری، اداره مستقل تفتیش و وزارت معدن جمهوری اسلامی افغانستان، با حضور نماینده هایی این ادارات و اهل رسانه ها به تاریخ ۲۳ حوت سال روان در مرکز رسانه های حکومت دایر شد.

در این کنفرانس جمشید رسولی، سخن گوی لوی څارنوالی کشور از کارکرد ها و دست آورد های این اداره یاد آروی کرده گفت: "لوی څارنوالی تمام وظایف، مسوولیت ها و مکلفیت های خود را مطابق ماده 34 قانون اساسی، با استقلالیت کامل، حفظ بی طرفی، احترام به کرامت انسانی، حفظ حقوق بشر، با جدیت و قاطعیت به پیش می برد."

به باور آقای رسولی، اقدامات در استخدام یا منابع بشری به خاطر مبارزه با فساد اداری، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ایجاد څارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد اداری که پولیس جرایم سنگین را با خود دارد را از دست آورد های اساسی این اداره دانست.

به گفته آقای رسولی، لوی څارنوالی افغانستان 34هزار 284 قضیه در سال ۳۹۵1 را مطابق به احکام قانون اساسی بررسی کرده و به پیش برده است.

از جمله 12هزار 811 قضیه بعد از ترتیب اتهام نامه به اساس شواهد و اسناد تحقیق پیرامونش، تکمیل و به محاکم محول شده ، نُه هزار 492  قضیه فیصله محکمه استیناف را در پی داشته، 11هزار 204 قضیه بعد از طی مراحل، با وجود اسناد و شواد قطعی و نهایی شده، یک هزار 314 قضیه به نسبت عدم دلایل کافی الزامی که علیه این قضایا وجود نداشته حفظ شده است و  ۲۵ هزار 777 قضیه از مجموع  قضایای یاد شده تحت بررسی قرار دارد.

اداره لوی څارنوالی  افغانستان در سال 3951 به 42هزار 638 قضیه رسیدگی کرده است که 34هزار 284 آن از قضایای سال 3951 بوده و متباقی از سال یک هزار ۳۹۴ باقی بوده است.

سخن گوی لوی څارنوالی بیان داشت که از جمله قضایای یاد شده، 270 هزار 39 قضیه ملکی، سه هزار 457 قضیه مربوط به څارنوالی نظامی، سه هزار 374 قضیه مربوط څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی،940 مربوط به څارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زن،450 قضیه مربوط  به څارنوالی مبارزه با مواد مخدرو یک هزار 474 قضیه دیگر مربوط به څارنوالی مبارزه با فساد اداری بوده است.

از مجموع قضایای مذکور 47 میلیون 560 هزار 835 افغانی،10میلیون 726 هزار 794  دالر امریکایی، 2میلیون 829 هزار 284 کلدار پاکستانی، ده هزار  کلدار هندی،503 هزار 500 تومان ایرانی و یک هراز 400 ریال سعودی از رهگزر این قضایا که حیف و میل می شد به دارایی دولت افغانستان انتقال شده است.

همچنان به تعداد 96 عراده موتر، دو  موتر سایکل، 232 سیت موبایل، 558 نوع اسلحه مختلف نوع، 603 فیر مرمی گوناگون، 14 قبضه چاقو و برچه به دست منسوبین څارنوالی کشف و ضبط شده است.

در قسمت قضایای مواد مخدر در سال 1395، څارنوالی مبارزه با مسکرات مواد مخدر، 60هزار 2 گیلو گرام هیرویین، 90 هزار 558 کیلو گرام تریاک، 17 هزار 715 کیلو گرام چرس و 29هزار 315 گرام مشتقات کیمیاوی و مشروبات الکولی  به دست منسوبین لوی څارنوالی افتاده است که افراد منظون، تحت پیگرد این اداره قرار دارند.

آقای رسولی گفت: "مرکز عدلی و قضایی از زمان ایجاد تا حال 67 قضیه  را مورد بررسی قرار داده که از جمله جرایم سنگین فساد اداری بوده است."

بعد از تحقیق و بررسی مرکز عدلی و قضایی در ارتباط به این قضایا 44 نفر تحت پیگرد قرار دارند که 13 قضیه دیگر تحت فعالیت های کشفی این مرکز قرار دارد.

از مجموع این قضایا مجرمین هشت قضیه در محکمه علنی محکوم شدند که 19 نفر محکومین این قضایا هستند.

از رهگذر قضایای څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی، 52 میلیون567 هزار 263 افغانی، 8 صد40 هزار 700 دالر و همچنان زمین ها و اشیای دیگر به بودیجه دولت افزود شده اند.

این در حالی است که طی سال های گذشته افراد و اشخاص زورمند به گونه های مختلف اموال و املاک دولتی را غصب کرده و از آن به انواع گوناگون استفاده می کنند.