مرکز مشوره دهی روان درمانی-اجتماعی، حمایت از زنان گشایش یافت

مرکز مشوره دهی روان درمانی-اجتماعی، حمایت از زنان گشایش یافت

این مرکز از سوی لوی څارنوالی، به همکاری موسسه میدیکا افغانستان گشایش یافت.

برنامه یی که به همین منظور به تاریخ ۲۸ حوت سال روان در لوی څارنوالی افغانستان دایر شد بود، وحیدالدین ارغون، مرستیال مالی و اداری، پروین رحیمی رییس څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، ویدا فیضی مسوول پروگرام های روانی-اجتماعی موسسه میدیکا افغانستان و تعدادی از څارنوالان اشتراک کرده بودند.

وحیدالدین ارغون مرستال مالی و اداری لوی څارنوالی، خشونت را پدیده زشت دانسته گفت: "فقر، جنگ، پایین بودن سطح سواد، آگاهی عامه و باور های نادرست، عوامل اصلی خشونت در افغانستان اند و این مرکز به خاطر درمان بیماران روانی زن، ایجاد شده است."

به گفته آقای ارغون؛ لوی څارنوالی افغانستان به خاطر حمایت از حقوق زنان، در حال حاضر در ۱۸ ولایت افغانستان څارنوال های زن استخدام کرده و مصروف کار اند.

 به ګفته ویدا فیضی، مسوول برنامه های روانی-اجتماعی موسسه میدیکا افغانستان، مرکز روان درمانی، در لوی څارنوالی افغانستان، به همکاری موسسه میدیکا افغانستان ایجاد شده است.

بانو فیضی افزود: "این مرکز تنها به خاطر حل مشکلات زنان متضرر از خشونت نبوده؛ بلکه همه زنان می توانند به خاطر بهبود صحت روانی و روند زندگی عادی شان به این مرکز مراجعه کنند."

این مرکز در سه ولایت افغانستان؛ کابل، بلخ و هرات فعالیت دارد که به شکل انفرادی، ګروهی و فامیلی برای زنان، حاضر به مشوره دهی است.