جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان، راه اندازی شد

جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان، راه اندازی شد

  این نشست امروز یک شنبه 20 حمل با حضور معاونان واعضای شورای عالی راه اندازی شد.

در این نشست، چگونگی کارایی برنامه کارآموزی (ستاژ) و انستیتوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی مورد بررسی قرار گرفت.

شورای عالی فیصله کرد تا کمیته تحت ریاست څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق ایجاد شود. معاون تعقیب قضایی، معاون مالی و اداری، نماینده څارنوالی  اختصاصی منع خشونت علیه زنان، جرایم امنیت داخلی و خارجی، څارنوالی مبارزه با مواد مخدر و څارنوالی نظامی به عنوان اعضای این کمیته تعیین شدند. این کمیته مؤظف است تا اساسنامه، کیفیت مواد درسی، شرایط استخدام استادان، بودجه و مدیریت مرکز آموزش حقوقی را مورد بررسی قرار داده تا در سال آینده اجرایی گردد.

پیشنهاد ریاست تفتیش در مورد اسناد تحصیلی یکی از کارکنان لوی څارنوالی مورد بحث قرار گرفت. بر بنیاد پیشنهاد این ریاست، فراغت شخص یاد شده از سوی پوهنتون و ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی تایید نشده است. این اسناد از سوی ریاست تفتیش تزویری دانسته شده است.

شورای عالی فیصله کرد تا وظیفه شخص مذکور به تعلیق آورده شده و به تحقیق معرفی شود.

در همین حال لوی څارنوال کشور به ریاست های منابع بشری، کنترول و مراقبت و تفیتش وظیفه سپرد تا اسناد تحصیلی تمام کارکنان که در سالهای 1394 و 1395 خورشیدی  در لوی څارنوالی استخدام شده اند، مورد بررسی قرار بگیرد.

اجناس مصادره شده از قضایای جرمی پیشنهاد دیگر ریاست تفتیش بود که در شورای عالی مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، این اجناس در قوماندانی امنیه، ریاست چهل امنیت ملی، پولیس مواد مخدر و تحویلخانه څارنوالی زون ها بدون سرنوشت و پراگنده استند. ریاست تفتیش در این زمینه از شورای عالی خواستار هدایت شده بود.

 

شورای عالی به ریاست تفتیش وظیفه سپرد تا فهرست از آثار باستانی ضبط شده ترتیب شود. پس از آن در مورد، تصمیم گرفته خواهد شد. در همین حال لوی څارنوال کشور به ریاست های څارنوالی امنیت ملی، څارنوالی عسکری، مرکز عدلی و قضایی و مواد مخدر دستور داد تا فهرست اشیای ضبط شده را از مرکز و ولایات ترتیب و برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی ارایه کنند