از کارکردهای باز نشسته گان لوی څارنوالی قدردانی شد

از کارکردهای باز نشسته گان لوی څارنوالی قدردانی شد

 برنامه به همین منظور در لوی څارنوالی واقع شهر نو کابل راه اندازی شد. این برنامه روز شنبه ۱۹ حمل با حضور څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، معاونان لوی څارنوالی، بازنشستگان و دیگر کارکنان این اداره برگزار شد.

 لوی څارنوال کشور با تمجید از کارکرد های این افراد گفت: "بازنشستگی آبرومندانه برای هر شخص یک افتخار بزرگ است."

آقای حمیدی همچنان افزود، باز نشستگی به معنای قطع رابطه دایمی نیست؛ بلکه تنها قطع رابطه فزیکی است. از حضور معنوی و مشوره های بازنشستگان، اداره لوی څارنوالی همیشه استفاده مثبت خواهد شد.

در همین حال سیدجلال جلال، یکی از رییسان باز نشسته با ابراز خوشنودی بیان کرد: "بازنشستگی یک مرحله جدید در زندگی هر کارمند است."

آقای جلال اضافه کرد که بهترین افتخار برای یک څارنوال زمانی است که با حکم قانون کار خود را آغاز کند و با حکم قانون فعالیت فزیکی اش را خاتمه بدهد.

موصوف در ادامه افزود: "در حالت فعلی رسالت ما برای لوی څارنوالی بیشتر از پیش خواهد بود."

نامبرده  به نمایندگی از بازنشستگان با ابراز تشکر از لوی څارنوالی گفت که آرزو دارند تا عمر باقی خود را نیز در خدمت مردم این سرزمین بگذرانند.