از کارکردهای باز نشسته گان لوی څارنوالی قدردانی شد

از کارکردهای باز نشسته گان لوی څارنوالی قدردانی شد

 برنامه به همین منظور در لوی څارنوالی واقع شهر نو کابل راه اندازی شد.این برنامه روز شنبه ۱۹ حمل با حضور محمدفرید حمیدی لوی څارنولی جمهوری اسلامی افغانستان، معاونا لوی څارنوالی، متقاعدین و دیگر کارکنان این اداره برگزار شد.

محمد فرید حمید لوی څارنوال کشور با تمجید از کارکرد های این افراد گفت: "تقاعد آبرومندانه برای هر شخص یک افتخار بزرگ است."

آقای حمیدی همچنان افزود، باز نشستگی به معنای قطع رابطه دایمی نیست؛ بلکه تنها قطع رابطه فزیکی است. از حضور معنوی و مشوره های بازنشستګان، اداره لوی څارنوالی همیشه استفاده مثبت خواهد شد.

در همین حال سیدجلال جلال، یکی از رییسان باز نشسته با ابراز خوشنودی بیان کرد: "تقاعد یک مرحله جدید در زندگی هر کارمند است."

آقای جلال بیان داشت که بهترین افتخار برای یک څارنوال زمانی است که با حکم قانون کار خود را آغاز کند و با حکم قانون از فعالیت فزیکی اش خاتمه بدهد.

موصوف در ادامه افزود: "در حالت فعلی رسالت ما برای لوی څارنوالی بیشتر از پیش خواهد بود."

نامبرده  با ابراز تشکر از اداره لوی څارنوالی بیان داشت که آرزو دارند تا عمر باقی خود را نیز در خدمت مردم این سرزمین بگذرانند.