څارنوالان منع خشونت باید در محور قضایا "تحقیق" قرار داشته باشند

څارنوالان منع خشونت باید در محور قضایا "تحقیق" قرار داشته باشند

موضوعی که پروین رحیمی، رییس څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن و تخلفات اطفال در فرجامین روز سومین گرد همایی سالانه څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن بیان کرد. این گرد همایی برای سه روز به همکاری موسسه بین المللی انکشاف حقوق(IDLO) در کابل برگزار شده بود. این کنفرانس روز دوشنبه 21 حمل با حضور وحیدالدین ارغون مرستیال مالی و اداری، محمد داوود افضلی رییس منابع بشری، پروین رحیمی رییس څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن و سیدفرید حسنیار رییس مالی و اداری لوی څارنوالی و رییسان استیناف څارنوالی های ولایات پایان یافت.

پروین رحیمی، رییس څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن و تخلفات اطفال بیان گفت: "تمام قضایا باید تحت مواد قانون از محرمیت کامل برخوردار باشند."

وی افزود، اگر مظلومی به اساس فیصله قومی از شکایت خود منصرف می شود، باید فیصله جرگه توسط  څارنوالان منع خشونت به صورت واضح به وی قرائت شود.

در همین حال وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری لوی څارنوالی، در این نشست گفت: "با اعزام هیأت ناظر به ولایات نقش و کارکرد اداره ها څارنوالی در ولایات مشخص و در زمینه از سوی اداره لوی څارنوالی اجراآت جدی خواهد شد."

آقای ارغون افزود که به خاطر همیشه در دسترس بودن رییسان استیناف څارنوالی های ولایات، به زودی سیستمی ایجاد می شود. جدی گرفتن سیستم حاضری دیگر موضوعی بود که معاون مالی و اداری بر آن تاکید جدی کرد و گفت: "سیستم حاضری باید جدی گرفته شود تا از رخصتی های بی موقع در بعضی دفاتر جلوگیری ګردد."

وی افزود که برای محافظت اداره لوی څارنوالی، تولی مشخصی توظیف خواهد شد تا از تهدیدات امنیتی احتمالی جلوگیری شود.

سید فرید حسنیار رییس مالی و اداری لوی څارنوالی در مورد حاضری کارکنان گفت: "برای څارنوالی هفت ولایت درجه اول، سیستم حاضری برقی خریداری کرده اند که به زودی در اختیار شان قرار داده می شود."

آقای حسنیار بیان داشت که به خاطر رفع مشکلات ترانسپورتی کارمندان 174 عراده موتر برای بانک جهانی پیشنهاد کرده اند که به زودی به دسترس اداره څارنوالی قرار خواهد ګرفت.

در همین حال محمد داوود افضلی رییس منابع رییس منابع بشری از استخدام څارنوالان یاد کرده گفت: "څارنوالان از از یک ولایت به ولایت دیګر جابجا خواهند شد و هیچ کسی به ګونه مداوم  در یک ولایت مشخص اجرای وظیف کند."

آقای افضلی افزود، کسانی که در برنامه های ماستری و ستاژ از ولایات در مرکز کامیاب  می شوند، در لوی څارنوالی الی ختم دوره درسی در مرکز به صورت خدمتی استخدام خواهند شد.

در همین حال، شاه محمد خپلواک رییس اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی در مورد دست آورد های این ریاست گفت: "این ریاست در وبسایت لوی څارنوالی، برای هر ولایت بخش مشخصی ایجاد  کرده است تا فعالیت ها و دست آورد های ریاست های استیناف ولایات بازتاب یابند."

این سومین ګرد همایی سرتاسری رییسان استیناف څارنوالی های ولایت ها و څارنوالی های منع خشونت علیه زن بود که در کابل برگزار  شد.