پنج تن به جرم اختلاس، محکمه علنی شدند

پنج تن به جرم اختلاس، محکمه علنی شدند

این محکمه امروز سه شنبه 12 ثور در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری راه اندازی شد.

این پنج تن که کارمندان عزیزی بانک و یک صراف آزاد در مزار شریف می باشند، به جرم اختلاس 210 هزار دالر امریکایی و سو استفاده از صلاحیت وظیفه ای محاکمه شدند.

یک تن از این متهمان به خاطر نبود دلایل الزام، بی گناه شناخته شد. سه تن کارمند عزیزی بانک مطابق فقره دوم ماده 268 قانون جزا، با در نظر داشت فقره دوم ماده 39  قانون مذکور و ماده 237 قانون اجراآت جزایی، هریک به پنج سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.

از سوی دیگر این افراد به دلیل سوء استفاده از صلاحیت وظیفه ای به منظور اختلاس، مطابق ماده 156 قانون جزا به جزای شدید تر ( پنج سال و شش ماه) حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شدند.

یک تن دیگر این متهمان که صراف در شهر مزار شریف می باشد، به رد مبلغ 210 هزار دالر امریکایی و پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

در همین حال، این افراد طبق فقره دوم ماده 48 قانون جزا و ماده 237 قانون مذکور، بگونۀ مشترک به جزای نقدی مبلغ 210هزار دالر امریکایی طور تضامن محکوم به مجازات شدند.

به گفته قاضی این محکمه، این حکم قطعی نیست. هرگاه متهمان ادعایی داشته باشند، حق استیناف خواهی شان محفوظ خواهد بود.