برنامه سواد آموزی برای کارکنان خدماتی، روز شنبه 16 ثور سال روان، بگونه عملی آغاز شد

برنامه سواد آموزی برای کارکنان خدماتی، روز شنبه 16 ثور سال روان، بگونه عملی آغاز شد

برنامه سواد آموزی برای کارکنان خدماتی، روز شنبه 16 ثور سال روان، بگونه عملی آغاز شد. در گشایش این برنامه، وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری، رؤسای منابع بشری، مالی و اداری، څارنوالی خشونت خشونت علیه زنان و جندر لوی څارنوالی نیز اشتراک کرده بودند.

معاون مالی و اداری لوی څارنوالی، راه اندازی برنامه سواد آموزی در این اداره را گام مهم در راستای ظرفیت افزایی خواند. به گفتۀ وی، پس از این  داشتن سواد ابتدایی برای جذب کارکنان خدماتی معیار خواهد بود. وی افزود:" در آینده این برنامه در ولایات نیز راه اندازی خواهد شد. این کارکنان باید همزمان با کارهای روزانه، در فراگیری سواد نیزتلاش کنند."

به قول آقای ارغون، به ریاست منابع بشری وظیفه سپرده شده تا فهرست تمام کارکنان خدماتی – در مرکز و ولایات- که سواد ابتدایی ندارند را ترتیب کند. برای این افراد نیز برنامه های سواد آموزی روی دست گرفته خواهد شد.

محمد داوود افضلی رییس منابع بشری، ارتقای ظرفیت کارکنان را یکی از مکلفیت های این ریاست دانست. به گفته وی از روند سواد آموزی، بگونه جدی نظارت خواهد شد.

این اولین بار است که برنامه سواد آموزی برای کارکنان خدماتی لوی څارنوالی راه اندازی می شود.