جلسه شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

جلسه شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

جلسه شورا عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان با حضور مرستیالان و اعضای شورای عالی امروز یک شنبه، 17 ثور برگزار شد.

در بخش نخست جلسه، محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور در مورد سفر به "ژنو" و گزارش دهی از منع شکنجه در افغانستان به کنواسیون بین المللی منع شکنجه و نهاد های بین المللی معلومات مفصل به شورا ارایه کرد.

آقای حمیدی گفت: "در مورد نظارت از محلات سلب آزادی طرزالعمل واضح ساخته شود." همچنان ایجاد کمیته منع شکنجه موضوع دیگری بود که لوی څارنوال کشور بر آن تاکید کرد. این کمیته باید طرزالعمل واضح بسازد تا کارکنان عدلی و قضایی در جریان تحقیق به مشکل مواجه نشوند و کار های خویش را به صورت درست آن به پیش ببرند.

در بخش بعدی جلسه، پیرامون قرار تدقیقی  ریاست تدقیق و مطالعات در مورد درج کلمه "لویه څارنوالی" در لوگو، فورمه ها و ذکر آن در اسناد رسمی متون پشتو و دری بحث شد.

در این مورد شورا فیصله کرد  که به اساس قانون تشکیل صلاحیت های څارنوالی باید در همه موارد، اسناد و مدارک، احکام قانون در زمینه در نظر گرفته شود.

در ادامه روی پیشنهاد ریاست پلان و پالیسی مبنی بر تمدید استراتیژی څارنوالی، برای شش ماه آینده، بحث و تبادل نظر شد.

شورای عالی فیصله کرد که برای شش ماه آینده نیز از همان استراتیژی قبلی استفاده به عمل آید. همچنان در ساختن استراتیژی باید منابع، ظرفیت ها و فرصت های موجود در نظر گرفته شود. از سوی دیگر یک دید واضح نسبت به زنان و اطفال در آن وجود داشته باشد تا آنان را به عدالت برساند.

در ختم جلسه  روی استهداییه شماره ۳۶ ریاست اسیتیناف ولایت پکتیا بحث شد. این استهداییه در مورد تجاوز حنسی بود که  تحت بررسی و تحقیق څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال قرار دارد.

اعضا شورا عالی  فیصله کردند که قضیه برای وضاحت بیشتر به نهاد های مسوول فرستاده شده و جهت اتخاذ تصمیم نهایی در جلسه بعدی به شورا پیشکش شود.