جلسه شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

 

این جلسه امروز 24 ثور، تحت ریاست څارنپوه نورحبیب جلال معاون لوی څارنوالی در امورتحقیق با حضور معاونان و اعضای شورای عالی برگزار شد.

در بخش نخست جلسه، بر اساس تصویب جلسه قبلی شورای عالی، پیرامون استهداییه شماره 63 ریاست څارنوالی استیناف پکتیا بر استناد معلومات جمع آوری شده  از سوی این ریاست و ریاست خدمات طب عدلی، مجدداْ به بحث گرفته شد. این استهداییه درمورد قضیه تجاوز جنسی که تحت بررسی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال قرار دارد میباشد.

جلسه فیصله کرد که در چنین قضایا محاکم تا فراهم شدن امکانات معاینات  (DNA) در کشور، برای رسیدن به عدالت از مدارک و شواهد دست داشتۀ څارنولان استفاده کرده، فیصله نمایند. همچنان تلاش صورت گیرد تا یک مرکز آزمایش های (DNA) به همکاری نهاد های بین المللی به منظور حل چنین قضایا در آینده در کشور تاسیس شود.

موضوع دیگر مورد بحث این جلسه پیشنهاد ریاست څارنوالی جزای عمومی در مورد قضایای خشونت علیه زن و قضایای تخلفات اطفال بود.

جلسه در این مورد فیصله نمود تا ریاست منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال با ریاست څارنوالی جزای عمومی مطابق مصوبه های موجود در پیوند به چنین قضایاهماهنگی نمایند. بر این اساس یک تفاهم نامه تهیه کرده و قضایارا از هم تفکیک کنند.

در بخش اخیر جلسه پیشنهاد ریاست تحقیق جرایم مورد بحث  قرار گرفت. این پیشنهاد در مورد  قضیه تمرد از حکم محکمه یکی از مسوولین تصفیه کابل بانک می باشد.

در این مورد شورا فیصله به عمل آورد که مطابق حکم مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبات موجود در این زمینه اجراآت به عمل آید.