برنامه های عملی تقویت آگاهی دهی عامه لوی څارنوالی باید آغاز شود

 

مسأله که در نشست تقویت آگاهی دهی عامه لوی څارنوالی مطرح شد. این نشست امروز یک شنبه 24 حمل، تحت ریاست وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری، با حضور رییس اطلاعات و ارتباط عامه، مشاور امور بین المللی، سخنگوی لوی څارنوالی و مسوول مطبوعاتی مرکز عدلی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد. در این جلسه، طرح های ارایه شده برای تقویت امور نشراتی و آگاهی دهی مورد بحث قرار گرفت.

وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری لوی څارنوالی، بر کیفیت کار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه تأکید کرد. به باور وی برای بهبود برنامه های آگاهی دهی و نشراتی باید از امکانات موجود بگونۀ مؤثر استفاده شود.

از سوی دیگر، ارتقای ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به بست اول، پیشنهاد دیگری بود که در این نشست مطرح شد. بر بنیاد این پیشنهاد، بست سخنگوی مشمول تشکیل ریاست اطلاعات و ارتباط عامه خواهد بود. لایحه وظایف هر دوبست تعریف و بخاطر طی مراحل قانونی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده شود.

این در حالی است که بست سخنگوی در تشکیل لوی څارنوالی وجود ندارد. سخنگوی این اداره بگونه خدمتی در این سِمت فعالیت می کند.

سهل سازی روند آگاهی دهی با ساختن استدیو، طرح دیگری در این جلسه بود که یاد آوری شد. به باور جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی، موجودیت استدیو در لوی څارنوالی، می تواند در بهبود روند آگاهی دهی عامه کمک کند. در همین حال، ساختن آدرس برقی مشخص در هر ولایت برای شریک سازی اطلاعات با ادارۀ مرکزی در مواقع نیاز، نیز از مواردی بود که بر آن تأکید شد.