جلسۀ نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان برگزار شد

 

 هفتاد و سومین دور جلسۀ نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان تحت ریاست محترم څارنیال محمد اسعد ساپی، رییس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی به تاریخ 19/4/1396 برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان دفتر حمایت سکتور عدلی و قضایی افغانستان، څارنوالی امنیت ملی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای دیوان مدنی ستره محکمه، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی حضور داشتند روی مسائل سیستم مدیریت قضایای افغانستان بحث شد؛ همچنان طرزالعمل جدید اعضای هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. مشکلات و کمبودی های این طرزالعمل از سوی اعضای این جلسه مرفوع شد و با اکثریت آرای تائید شد.

جلسه بعدی این هیأت حدود یک ماه بعد به میزبانی ستره محکمه برگزار خواهد شد.