جلسه شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

 

 جلسه شورالی عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوالی ج.ا.ا با حضور اعضای این شورا امروز یک شنبه 25 سرطان برگزار شد.

 در آغاز جلسه اعضای شورای عالی تفویض مدال عالی وزیر محمد اکبر خان را به څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنول ج.ا.ا که با فرمان رییس جمهور به خاطر تمجید از کارکرد های لوی څارنوالی صورت گرفته است، تبریک گفتند. از سوی دیگر ولسی جرگه افغانستان نیز به منظور قدردانی از اجراآت لوی څارنوالی در امر حاکمیت قانون، تامین عدات و مبارزه با فساد اداری ازڅارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور و مرستیال  در امور تحقیق څارنپوه نور حبیب جلال نیزبا اعطا تقدیرنامه تمجید به عمل آوردند.

در بخش بعدی این جلسه، روی مکتوب نمبر 288 ریاست  څارنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی مبنی بر قضیه فوت یک تن محبوس در داخل محبس والایت کندز بحث شد.

بعد از غور و بررسی همه جانبه شورای عالی فیصله کرد تا در مورد اجراآت و تخطی مسوولان څارنوالی ریاست تفتیش تحقیق کرده و نتایج آن را به شورای عالی پیشکش کند. همچنان از سوی ریاست تحریرات لوی څارنوالی در مورد سایر اشخاص مسوول و پیگیری جدی آنان هدایات لازم صادر کند.

در بخش بعدی این جلسه روی پیشنهاد ریاست تفتیش لوی څارنوالی مبنی بر تحویل نکردن پول اخذ شده از متهم به خزانه دولت از سوی یک تن از څارنوالان زون جنوب، بحث و گفتکو شد.

شورای عالی به ریاست تفتیش وظیفه سپرد که این موضوع را مورد بررسی مجدد قرار دهند و به خاطر وضاحت موضوع از څارنوال موظف دعوت شود تا غرض پاسخ گویی به شورای عالی حاضر شود.

همچنان به خاطر جلوگیری از حیف و میل نشدن اموال مصادره شده، به رییس څارنوالی استیناف مرکز و ریاست آموزش های مسلکی وظیفه سپرده شد تا در تکمیل طرحی که از سوی ریاست تنفیذ احکام در زمینه زیر کار است، همکاری کنند.

در ادامه جلسه به منظور تنظیم بهتر و ارتقای موثریت  تصامیم و فیصله های شورای عالی طرح ایجاد کمیسیون های امور تقنینی و اصلاح قوانین، امور محابس و توقیف خانه ها، غور به استهدا و کمیسیون امور فرهنگی، علمی و اداری، به بحث گرفته شد.

در نتجه فیصله به عمل آمد که یک کمیته تحت ریاست څارنپوه نور حبیب جلال با اشتراک شماری از رؤسای این اداره تشکیل شود تا روی مسوولیت های این کمیته ها غور بیشتر کرده و به خاطر تشکیل کمیسیون های یاد شده، به منظور نهایی شدن، به شورای عالی پیشکش کنند.

در اخیر جلسه طرحی از سوی څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال ج.ا.ا، پیرامون موضوع دفاع از حق حیات اشخاص که مهم ترین حق بشری می باشد و دقت بیشتر روی قضایای اعدام بادرنظردات تمام نورم های بشری، بحث و تبادل نظر شد.

شورای عالی به مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی وظیفه سپرد تا یک راه حل دقیق به خاطر حمایت از حق حیات انسان ها که یک موهبت الهی می باشد تدابیر کوتاه مدت و دراز مدت اتخاذ کنند.

همچنان به مرستیال مالی واداری وظیفه سپرده شد تا به خاطر بلند بردن ظرفیت څارنولان در امر مراعات جدی حق حیات انسان ها حین مطالبه جزای اعدام طرح یک سمینار را در مرکز ترتیب و ارایه نماید.