دو تن به اتهام رشوه ستانی باالفعل گرفتار شدند

دو تن به اتهام رشوه ستانی باالفعل گرفتار شدند

این دو تن حین پرداخت 70 هزار دالر امریکایی رشوه به پولیس کشف جرایم سنگین ناشی از فساد اداری وزارت امور داخله، دستگیر شدند.

این افراد با حضور نمایندۀ څارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری دستگیر و به نظارت خانه فرستاده شدند. این در حالی است که  اشخاص یاد شده به اتهام قضیه پولشویی تحت تقیب پولیس قرار داشتند.