افسران وزارت دفاع ملی، به گونۀ علنی محاکمه شدند

مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین علیه فساد اداری، محکمۀ ابتدایی هشت تن از جنرالان و افسران وزارت دفاعی ملی را روز سه شنبه دهم اسد، برگزار کرد.

در این جلسه قضایی، دگروال محمود فرزند عبدالظاهر، دگروال عبدالعظیم فرزند عبدالرحیم، برید جنرال فضل الله فرزند عبدالله و برید جنرال عبدالقدیر فرزند عبدالغفور از کارکنان بلند رتبه و محمدمعروف فرزند محمود خان، اصغر فرزند میر شریف، هارون فرزند محمد ابراهیم و احمدجان فرزند محمدخان از افسران پایین رتبۀ این وزارت، محاکمه شدند.

این افراد به جرم اختلاس، تزویر، سو استفاده از صلاحیت وظیفه ای، عدم استفاده از صلاحیت وظیفه ای، در این مرکز محاکمه شدند.

دگروال محمود فرزند عبدالظاهر به 76 مورد اختلاس در 8 صد و 76 هزار و  926 لیتر تیل، مطابق مادۀ 269 قانون جزا، با رعایت مادۀ 158این قانون در هر مورد به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد. وی به رد 982 هزار و 158.12 دالر امریکایی قیمت تیل اختلاس شده و جزای نقدی معادل آن طبق مادۀ 273 قانون جزا محکوم به مجازات شد.

همچنان در شش مورد اختلاس دیگر که در برگیرندۀ 64 هزار و 279 لیتر تیل مطابق مادۀ 269 قانون جزا با رعایت مادۀ 158 این قانون، در هر مورد به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم شد.

دگروال عبدالعظیم فرزند عبدالرحیم و فضل الله فرزند عبدالله، به جرم اشتراک در این شش مورد اختلاس تیل، با محمود مطابق مادۀ 169 قانون جزا با رعایت ماده های 39 و 158 این قانون هرکدام در هر مورد به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و به پرداخت مبلغ 71 هزار و 992.28 دالر امریکایی قیمت تیل اختلاس شده جزای نقدی، مطابق فقرۀ دوم ماده 48 قانون جزا، طور تضامن محکوم به مجازات شدند.

همچنان محمود نام در یازده مورد دیگر اختلاس حاوی 143 هزار و 389 لیتر تیل مطابق مادۀ 269 قانون جزار با رعایت مادۀ 158 این قانون به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و مطابق مادۀ 273 قانون جزا به رد 160هزار و 595.5 دالر امریکای قیمت تیل اختلاس شده محکوم شد.

در همین حال عبدالعظیم به اتهام اشتراک در این یازده مورد اختلاس، مطابق مادۀ 169 قانون جزا و با رعایت ماده های 39 و 158 این قانون در هر مورد به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و طبق فقرۀ دوم مادۀ 48 قانون یاد شده، به پرداخت 160هزار و 595.5 دالر امریکایی قیمت تیل اختلاس شده جریمه نقدی، همراه با محمود نام، طور تضامن محکوم به مجازات شدند.

همچنان محمود نام به جرم 93 مورد تزویر در فورم 32 مصرف تیل مطابق بند دوم و فقرۀ دوم مادۀ 310 قانون جزا و استفاده ازاسناد تزویری در 93 مورد دیگر، مطابق ماده های یاده شده قانون جزا در هر مورد به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و در استعمال یک طغرا مهر تزویری مطابق بند یک فقرۀ دوم ماده 310 قانون جزا به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

همچنان محمود در قضیه اختلاس دو پایه انجن داغمه جنراتور های سوق اداره ملی نظامی، طبق مادۀ 169 قانون جزا به مدت یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و در قضیه تجاوز از صلاحیت وظیفه ای مطابق مادۀ 39 قانون جزای عسکری به یک سال و یک ماه زندان و مطابق مادۀ 156 قانون جزا به جزای شدید تر از آن (یک سال و دو ماه) حبس تنفیذی محکوم به جزا شد. همچنان طبق مادۀ 273 قانون جزا به رد مبلغ 2 میلیون و 4 صد و 46 هزار افغانی پول انجن های های یاد شده و احمدجان فرزند محمد عظیم نیز به جرم اشتراک در این مورد طبق مادۀ 269 قانون جزا با رعایت فقرۀ سوم مادۀ 39 این قانون و مادۀ 237 قانون اجراآت جزایی به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم شدند. در همین حال این دو فرد، بر بنیاد فقرۀ دوم مادۀ 48 قانون جزا، به پرداخت جزای نقدی معادل قیمت این انجن ها محکوم به مجازات شدند.

فضل الله فرزند عبدالله در شش مورد تزویر در فورم توزیع تیل، بر اساس بند دوم و فقرۀ دوم مادۀ 310 قانون جزا در هر مورد به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و در قضیه تجاوز از صلاحیت وظیفه ای در تعیین نورم مصرف تیل، مطابق مادۀ 39  قانون جزای عسکری، با رعایت مادۀ 237 قانون اجراآت جزایی به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد. از سوی دیگر وی در قضیۀ سو استفاده از صلاحیت وظیفه ای در توظیف غیر قانونی محمود به عنوان معتمد تیل، مطابق مادۀ 39 قانون جزای عسکری، به مدت یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم شد. در همین حال در قضیه ساختن یک طغرا مهر تزویری، بر اساس بند دوم و فقرۀ دوم مادۀ 310 قانون جزا به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

 فرد دیگر به اسم فضل الله، به خاطر عدم استفاده از صلاحیت وظیفه ای درمورد قید و ثبت نکردن دو پایه جنراتور، طبق مادۀ 39 قانون جزای عسکری به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

عبدالعظیم فرزند عبدالرحیم در 17 مورد تزویر فورم توزیع تیل، بر بنیاد بند دوم و فقرۀ دوم مادۀ 310 قانون جزا، با رعایت مادۀ 158 این قانون، در هر مورد به یک سال و یک ماه  و در قضیه تجاوز از صلاحیت وظیفه ای در تعیین نورم توزیع تیل، طبق ماده 39 قانون جزای عسکری به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی  محکوم  به مجازات شد. به گفته قاضی محکمه، چون این جرم ها به هدف اشتراک در اختلاس انجام شده است، مطابق مادۀ 156 قانون جزا، جزای اختلاس بالای وی، قابل تطبیق است.

وی در مجموع مطابق مادۀ از 158 قانون جزا به 18 سال پنج ماه حبس تنفیذی و جزای نقدی 232 هزار و587.96 دالر امریکایی محکوم به مجازات شد. از سویی هم محکمه به مصادرۀ دو پایه انجن و یک طغرا مهر تزویری از نزد او نیز حکم کرد.

همچنان محمود در مجموع به بیست سال حبس تنفیذی محکوم و مکلف  به پرداخت مبلغ یک میلیون و 214 هزار و 745.08 دالر امریکایی و مبلغ دو میلیون و 446 هزار افغانی شد. وی همچنان به یک میلیون و 142هزار و 752.96 دالر امریکایی جزای نقدی طور تضامن محکوم به مجازات شد.

فضل الله یکی دیگر از شرکای جرمی این افراد، در مجموع به هفت سال و هفت ماه حبس تنفیذی و جزای نقدی 71 هزار و 992.28 دالر امریکایی طور تضامن محکوم به مجازات شد.

عبدالقدیر، معروف و هارون شرکای جرمی قضیه، هر کدام به دو سال و دو ماه حبس تنفیذی و احمد جان و اصغر نیز هر کدام به یک سال و یک ماه، حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.

محمد زمان حیات، جنرال محمد ځدران، دگروال عبدالبصیر کریمی، دگروال حفیظ الله رسولی، دگروال محمد عارف، بریدمن عاشق الله و بریدمن رومل و منسوبان  سابق بخش تفتیش این اداره،  نیز زیر تعقیب این مرکز قرار خواهند گرفت.

به گفتۀ هیأت قضایی این مرکز، این حکم قطعی نبوده و حق استیناف خواهی این افراد مطابق قانون محفوظ می باشد.