محکمه ابتدایی رییس پیشین پشتنی بانک با پنج تن از همکارانش و رییس شرکت افغان شاه، برگزار شد

محکمه ابتدایی رییس پیشین پشتنی بانک با پنج تن از همکارانش و رییس شرکت افغان شاه، برگزار شد


این هفت تن از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز یک شنبه 15 اسد سال روان خورشیدی به جرم اختلاس و تذویر، به گونۀ علنی محاکمه کرد.