شش تن از توقیف شدگان در ولایت تخار آزاد شدند

 

 این شش تن که در زندان ولایت تخار در توقیف به سر می بردند، بر بنیاد مادۀ 105 قانون اجراآت جزایی و با توجه به صلاحیت های لوی څارنوای با ضمانت معتبر احضار سر، پنجم اسد سال روان از توقیف آزاد شدند.

این افراد پس از بررسی هیأت نظارتی لوی څارنوالی که در رأس آن وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری قرار داشت، از بند آزاد شدند. بر بنیاد یافته های این هیأت، توقیف احتیاطی بیشتر این افراد، ضروری نبوده است. در همین حال هیأت یاد شده، به څارنوالی ولایت تخار هدایت داد تا دوسیه های این افراد را برای پیگیری قانونی، به محمکه ذیصلاح بفرستد.

این در حالی است کههیأت یاد شده در یک سفر نظارتی، به چند ولایت در شمال کشور سفر کرده بودند.