ضرر های فساد اداری، کمتر از ضرر های حملات تروریستی نیست

 

مسأله که دگر جنرال عبدالفتاح عزیزی معاون لوی څارنوال در امور عسکری در افتتاحیه دومین روز کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتور امنیتی و دفاعی بیان کرد. روز دوم این کنفرانس با حضور څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور و دیگر مقام های بلند پایۀ این چهار ارگان مهم دولتی امروز چهار شنبه ادامه پیدا کرد.

 دگر جنرال عبدالفتاح عزیزی معاون لوی څارنوال در امور عسکری، افزود که یکی از اهداف لوی څارنوالی ریشه کن کردن فساد اداری از ارگان های دفاعی و امنیتی می باشد.

وی موجودیت فساد اداری در نهاد های امنیتی و دفاعی را زیانبار خواند و علاوه کرد: "وجود فساد اداری در نهاد های دفاعی و امنیتی مستقیماً روی عملیات محاربه یی این نیرو ها تاثیر می گذارد و از موفقیت آن ها می کاهد."

به باور معاون لوی څارنوال در امور عسکری، فساد اداری زمینه را برای تلفات انسانی در میان نیرو های دفاعی و امنیتی فراهم می کند.

همچنان در روز دوم این کنفرانس، اشتراک کننده گان به پنج گروپ تقسیم شده و روی چالش ها موجود ناشی از فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی بحث مفصل کردند. اعضای این کمیته ها راه حل های مؤثری برای از میان برداشتن این چالش ها را نیز پیشنهاد نمودند.

فردا در سومین روز کنفرانس، پیرامون طرزالعمل اصلاح نظام تشکیلاتی، کادری، تدارکاتی، مالی، اکمال و توزیع عینیات مختلف اردو بحث و نظر خواهی خواهد شد.