عبدالرحمن سرجنگ، به سه سال حبس محکوم شد

محکمۀ ابتدایی عبدالرحمن سرجنگ، قومندان امنیۀ پیشین ولایت هلمند از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری امروز شنبه 21 اسد، به گونۀ علنی برگزار شد.

وی به جرم تجاوز از صلاحیت های وظیفه ای، مورد محاکمه قرار گرفت و به سه سال حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شد.