بانو سینا شنا منصور به عنوان معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حقوق بشر معرفی شد

بانو سینا بنت صوفی خان با پیشنهاد لوی څارنوال و حکم شماره ۳۵۴ تاریخ ۶/۸/۱۳۹۶ رییس جمهور کشور، به عنوان معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و رعایت حقوق بشر، معرفی شد.

این برنامه با حضور څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان، معاونان و رؤسای لوی څارنوالی برگزار شد.

څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، وظیفه تازه بانو سینا را تبرک گفت و برایشان در امور کاری شان آرزوی موفقیت کرد.

در همین حال بانو سینا با تشکر از اعتماد رییس جمهور و لوی څارنوال کشور، وعده سپرد تا کار خود را با کمال ایمانداری و صداقت به پیش ببرد.

وی پیش از این به عنوان رییس عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و رعایت حقوق بشر، ایفای وظیفه می کرد.