۱۴ تن از بانوان به عنوان کار آموز، به لوی څارنوالی معرفی شدند

این بانوان کار آموز از سوی پروژۀ پروموت (زنان در حکومت، ادارۀ انکشافی بین المللی ایالات متحدۀ آمریکا) به منظور آموزش کار های عملی روز شنبه 13 عقرب سال روان خورشیدی از طریق ریاست جندر، معرفی گردیدند.

از این میان هفت آنان در ریاست څارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان و هفت دیگر در ریاست څارنوالی استیناف زون غرب کابل، به شکل آموزشی کار خواهند کرد.

 این زنان سه ماه آموزش خواهند دید و پس از آن توقع می رود که جنبۀ عملی و تیوریکی کار های مسلکی را فراگرفته و بر اساس ظرفیت و توانایی شان مصدر خدمت به مردم، به ویژه زنان شوند.