ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی رسیدگی به تخلفات اطفال عضو شبکه حمایت از اطفال شد

برنامۀ  زیر نام "قانون سرپرستی اطفال" با اشتراک رییس عمومی څـــارنوالی اختصاصی رسیدگی به تخلفات اطفال، رییس محکمه ابتداییۀ رسیدگی به تخلفات اطفال، نمایندگان وزارت های ارشاد حج و اوقاف، صحت عامه و وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین و نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مسوولان شفاخانه‌های ملالی، رابعه بلخی، استقلال و 102 بستر خیرخانه، استاد پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل و مسوولان مؤسسات Save the Children  ، UNAMA، JSSP، CIC، AWEC، YHDO در وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ 9 عقرب سال روان برگزار شد.

در این برنامه،  هما علیزوی رییس محکمه ابتدائیۀ رسیدگی به تخلفات اطفال، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و محمد داود افضلی رییس عمومی څـــارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال به حیث اعضای هیأت رییس و اعضای شبکه حمایت از اطفال (CPAN)،  صحبت کردند.

رییس عمومی څـــارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال از ارایه خدمات مسوولان شفاخانه‌ها و زایشگاه‌ها قدردانی کرده و از حمایت ‌لوی څـــارنوالی از اجراآت قانونی آنان اطمینان داد.

وی همچنان در مورد مکلفیت‌های قانونی لوی څـــارنوالی در تحقیق و تعقیب قضایای جرمی به اشتراک کنندگان این برنامه، توضیحات لازم ارایه کرد.  به گفتۀ وی ایجاد ریاست‌ عمومی څـــارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر که متشکل از ریاست‌های تحقیق، ابتدائیه، استیناف و  تمیز می‌باشد نشانگر توجه لوی څـــارنوالی در حمایت از اطفال و حقوق بشری آنان، می باشد.

تحت سرپرست قرار دادن اطفال متولد در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی، اجراآت عملی مسوولان شفاخانه‌ها و چالش‌های تطبیق نشدن قانون سرپرستی اطفال در شفاخانه‌ ها، موردی دیگری بود که در این برنامه مورد بحث قرار گرفت. در این برنامه همچنان تصمیم گرفته شد تا شفاخانه‌ها، توجه مسوولان وزارت صحت را در تطبیق قانون سرپرستی اطفال جلب کنند.  

قابل یاد دهانی است که در این برنامه، مشاور تخنیکی شبکه حمایت از اطفال (CPAN)،  ریاست عمومی څـــارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال، به عنوان عضو جدید این شبکه معرفی شد.

در همین حال، در حاشیه برنامه  راجع به موضوعات مرتبط به حمایت از اطفال با نمایندگان یوناما، مؤسسه اطفال در معرض خطر  و مؤسسۀ صحی و انکشافی برای جوانان، نیز صحبت های جداگانه صورت گرفت.