څارنوال از تبار عدالت است و به هیچ قوم و تبار دیگری تعلق ندارد

موضوعی که څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در فرجامین روز پنجمین کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان، بیان کرد.

این کنفرانس، روز دو شنبه 21 عقرب سال روان خورشیدی، با حضور محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال، ویس احمد برمک سر پرست وزارت امور داخله، عبدالمتین بیگ رییس مستقل ارگان های محلی، معاونان و رؤسای لوی څارنوالی و برخی دیگر از مقامات دولتی در ارگ ریاست جمهوری پایان یافت.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری در این کنفرانس صحبت می کرد، با اشاره به څارنوالان گفت: " مردم افغانستان خواهان نظام عادل اند و این نظام با دستان شما ساخته می شود."

رییس جمهوری کشور تأکید کرد که در فیصله‌ها و امور مربوط به نهاد های عدلی و قضایی مداخله نمی‌کند و به کسی دیگری نیز اجازۀ چنین کاری را نمی دهد. به گفتۀ آقای غنی، مردم افغانستان از بی قانونی به بینی رسیده اند. وی با اشاره به افراد مسلح غیر مسوول گفت: " اگر غیر مسوولانه رفتار کردید، در قفس انداخته می شوید."

وی از ایجاد اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی به ویژه لوی څارنوالی افغانستان نیز ابراز خوشبینی کرد. رییس جمهوری تأکید کرد که حکومت افغانستان در تلاش است تا فساد از میان برداشته شده و عدالت به بهترین شکل ممکن، تأمین شود.

آقای غنی از نبود توازن در توزیع امکانات و تسهیلات برای ارگان‌های مختلف دولتی در سطح ولسوالی‌های افغانستان نیز سخن گفته افزود: " روزی که څارنوال، ولسوال و قوماندان افغانستان به لحاظ تسهیلات و امتیازات برابر شوند، آن روز نتیجه خواهیم گرفت."

به باور رییس جمهوری کشور، ارگان های مختلف دولتی در امور دولت‌داری، تأمین عدالت و ارایۀ خدمات وابسته به هم اند و باید با هم‌آهنگی کامل و برنامه‌های مشترک  با یکدیگر کار کنند.

در همین حال څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان از حمایت رییس جمهوری کشور از استقلال نهاد های عدلی و قضایی ابراز قدردانی کرد. وی از تلاش‌های لوی څارنوالی برای گسترش فعالیت څارنولان در ولسوالی‌ها و محلات دوردست افغانستان  نیز سخن گفت.

آقای حمیدی در همین مورد افزود که باید برنامه‌های مشخصی، برای حضور څارنوالان در ولسوالی‌های افغانستان در نظر گرفته شود. لوی څارنوال کشور همچنان از رونمایی کد جزایی افغانستان یاد کرد و آن‌را یک دست‌آورد بزرگ برای تحکیم قانون، تأمین عدالت و ثبات، حمایت و پاسداری از حقوق مردم افغانستان خواند.

آقای حمیدی بر توزیع مساویانه ساختار های تشکیلات دولتی، بر اساس نفوس در مناطق دور دست و ولسوالی‌ها تأکید کرد. وی همچنان دسترسی مردم به عدالت در دور دست ترین نقاط کشور را یکی از اهداف عمده و اساسی این کنفرانس دانست. به گفتۀ آقای حمیدی تمام اقوام افغانستان، به مثابۀ گل هایی هستند که گلستان این سرزمین را رنگین کرده اند و باید با آنان به گونۀ یکسان برخورد شود.

لوی څارنوال  کشور گفت: " ما برای تأمین عدالت در سراسر افغانستان، آماده هستیم و نیاز به حمایت داریم." به گفتۀ وی یافته های این کنفرانس، به شورای حاکمیت قانون و ریاست جمهوری تقدیم خواهد شد.

از سوی دیگر ویس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخلۀ افغانستان از همکاری با څارنوالان صحبت کرده گفت: "وزارت داخلۀ افغانستان طرحی را روی دست دارد تا همکاری خود با څارنوالان را  به شکل نظام مند افزایش دهد."

آقای برمک افزود که وزارت امور داخلۀ کشور، به عنوان یکی از اساسی ترین نهاد های تأمین کنندۀ عدالت در جامعه تلاش می کند.

به گفتۀ سرپرست وزارت امور داخلۀ افغانستان، این وزارت برنامه‌های را در هم‌آهنگی با ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان، برای تأمین امنیت  این نهادها در مناطق دور دست و ولسوالی‌های کشور، روی دست خواهد گرفت.

عبداالمتین بیگ رییس مستقل ارگان های محلی از افزایش حضور څارنوالان در ولسوالی ها سخن گفت. به گفتۀ آقای بیگ، حضور څارنوالان در ولسوالی های کشور از 227 به 272 ولسوالی، افزایش یافته است. بر بنیاد گفته های رییس مستقل ارگان های محلی، تنها در 25 درصد ولسوالی های افغانستان څارنولان فعالیت ندارند.

وی همچنان بر استقلال کاری څارنوالان تأکید کرده افزود: " در برنامه های آموزشی که برای ولسوالان برگزار می کنیم، به گونۀ واضح آنان تفهیم می شوند که څارنوالان در اجراآت شان مستقل اند و والیان و ولسوالان، نباید در امور څارنوالی مداخله کنند."

این کنفرانس روز شنبه ۲۰ عقرب سال روان خورشیدی در هوتل انترکانتیننتال آغاز شد، بر علاوۀ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، لوی څارنوال، معاونان، رؤسای مرکزی و ولایتی، څارنوالان ولسوالی ها و مسوولان امنیتی ولسوالی ها نیز اشتراک کرده بودند.

اشتراک کنندگان این کنفرانس در چهار گروه کاری، چالش ها و مشکلات سد راه لوی څارنوالی در مرکز ولایات و نقاط دور دست کشور را تشخیص کرده و برای رفع آن راه حل هایی را نیز پیشنهاد کردند.