محکمۀ استیناف دو تن در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری برگزار شد

 این دو تن، به اسم های عزیزالرحمن و نذیر احمد، به جرم رشوه دهی، در این مرکز، امروز شنبه 11 قوس سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند.

 هیأت قضایی این جلسه عزیزالرحمن را به جرم وعدۀ 80 هزار دالر امریکایی رشوه و پرداخت 70 هزار دالر آن، مطابق مواد 260 و 38 قانون جزا ، به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به   مجازات کرد.

 وی در مورد دیگر، به جرم دشنام، مطابق ماده 443 قانون جزا و مادۀ 237 قانون اجراآت جزایی، به سه ماه حبس تنفیذی محکوم به جزا شد. از این که جرایم یاده شده مرتبط می باشند، مطابق مادۀ 156   قانون جزا در مجموع، به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شد.

 در همین حال نذیر احمد نیز به جرم اشتراک در پرداخت وعدۀ مبالغ یاد شده، مطابق مادۀ 260 و فقرۀ سوم مادۀ 39 قانون جزا به یک  سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

 بر بنیاد فیصلۀ هیأت قضایی این جلسه، مبلغ 70 هزار دالر امریکایی پول عرضه شده، مطابق مادۀ 262 قانون جزا و دو سیت مبایل آی‌فون و دو عدد سیم کارت که مشمول صورت دعوای څارنوال است،   مطابق مادۀ 119 قانون جزا، قابل مصادره دانسته شد.

 به گفتۀ رئیس این جلسۀ قضایی، فیصلۀ یاد شده قطعی نبوده، در صورتی که مجرمان یاد شده قناعت نداشته باشند، می توانند تمیز طلب شوند.