10 تن از منسوبان قوماندانی عمومی امن و نظم عامه، محاکمه شدند

 این 10 تن به اتهام شراکت در قتل، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی و تجاوز از حدود آن، از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز یکشنبه 12 قوس سال  روان خورشیدی به گونۀ علنی محاکمه شدند.

در این جلسۀ قضایی، پاسوال زمری پیکان قوماندان سابق قوماندانی عمومی امن و نظم عامه، څارمن ضیاالرحمن، دگروال آدم خان، ساتنمن منصور، ساتنمن خان سعید، ساتنمن دل آغا، ساتنمن میر جمال، ساتنمن احمد خالد، ساتنمن عبدالرقیب و څارمن احمد مسعود از منسوبان این قوماندانی مورد محاکمه قرار گرفتند.

هیأت این جلسۀ قضایی، زمری پیکان را بر اساس فقرۀ  دوم مادۀ 42 قانون جرایم عسکری و مادۀ 209 قانون اجراآت جزایی به گونۀ غیابی، به هشت سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.

از سوی دیگر میر جمال در قضیۀ عدم اطلاع‌دهی، طبق حکم مادۀ 381 قانون جزا و مادۀ 51 قانون اجراآت جزایی به یک سال و دو ماه حبس و در قضیۀ اکتساب غیر قانونی یک میل سلاح کلاشینکوف، طبق مادۀ 37 قانون جرایم عسکری به چهار سال حبس تنفیذی محکوم شد.

وی همچنان در قضیۀ تزویر یک قطعه استعلام، مطابق فقرۀ دوم مادۀ 310 قانون جزا به یک سال یک ماه و به خاطر قاچاق یک عراده موتر کرولای 2007، مطابق مادۀ 192 قانون گمرکات، به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم و موتر یاده شده قابل مصادره دانسته شد.

میرجمال در قضیۀ نصب پلیت در موتر فاقد اسناد قانونی، مطابق فقرۀ دوم مادۀ 61 قانون ترافیک جاده، به پرداخت شش هزار افغانی جزای نقدی و از آنجایی که تزویر اسناد و نصب پلیت باهم مرتبط اند، بر اساس مادۀ 136 قانون جزا، به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

وی در مجموع بر اساس مادۀ 158 قانون جزا به هفت سال و نه ماه و مطابق فقرۀ دوم مادۀ ششم این قانون، مکلف به پرداخت یک هزار و 263 دالر امریکایی قیمت سلاح و مهمات، دانسته شد.

در همین حال دگروال آدم خان، څارمن ضیاالرحمن، ساتنمن منصور، ساتنمن خان سعید و دل آغا، مطابق فقرۀ دوم مادۀ 42 قانون جرایم عسکری هرکدام به هشت سال حبس تنفیذی محکوم شدند.

این محکمه شخص دیگری را به اسم احمد مسعود، به خاطر ترک خود سرانۀ وظیفه، مطابق تعدیل مادۀ 13 قانون جرایم عسکری، به یک سال شش ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.

بر اساس فیصلۀ این محکمه، احمد خالد در قضیۀ عدم اطلاع دهی مطابق مادۀ 381 قانون جزا به یک سال و یک و نیم ماه حبس تنفیذی محکوم شد.

هیأت قضایی این جلسۀ، برای زمری پیکان، دگروال آدم خان، څارمن ضیاالرحمن، ساتنمن منصور، ساتنمن خان سعید و دل آغا، به خاطر نبود دلایل الزام در قضیۀ اشتراک در جرم قتل، مطابق مادۀ چهارم قانون جزا و مادۀ پنجم قانون اجراآت جزایی، برائت داد.

شخص دیگر به اسم عبدالرقیب که به اتهام اشتراک در قتل و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی مورد محاکمه قرار گرفته بود؛ بنابر نبود دلایل الزام، مطابق مادۀ چهارم قانون جزا و مادۀ پنجم قانون اجراآت جزایی نیز برائت گرفت.

بر اساس فیصلۀ این محکمه، مختار فرزنذ زمری پیکان، تاج محمد و دیگر اشخاص دخیل در قضیه، مورد تعقیب عدلی دانسته شدند.

رئیس این جلسۀ قضایی گفت که این فیصله نهایی نبوده و در صورت عدم قناعت، حق استیناف خواهی اشخاص محاکمه شده، محفوظ می باشد.