جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوالی در امور تحقیق و سرپرست لوی څارنوالی با اشتراک دیگر اعضای آن، امروز سه شنبه 14 قوس سال روان خورشیدی برگزار شد.

در آغاز این جلسه، پیرامون استرداد یا عدم استرداد پاسپورت های مظنونین قضایای ردمرز (دیپورت)، بحث و تبادل نظر شد.

شورای عالی فیصله کرد که در صورت قانونی بودن پاسپورت و تزویری بودن ویزا، موضوع به منظور اجراآت بعدی و قانونی، به ریاست پاسپورت راجع شود.

در بخش بعدی این نشست، بر اساس استهداآت واصلۀ امور تدارکاتی، پیرامون نحوۀ اکمال و خرید وسایط مورد نیاز لوی څارنوالی بحث گردید.

بر بنیاد فیصلۀ شورای عالی، در این زمینه با در نظر داشت قانون تدارکات، به مسؤولان مراجع ذیربط هدایات و رهنمایی های لازم صورت گرفت.

در بخش اخیر این جلسه در مورد یک تن زندانی که پس از رخصتی قانونی به ادارۀ محبس برنگشته بود نیز بحث و تبادل نظر شد.

بر اساس فیصلۀ شورای عالی لوی څارنوالی زندانی مفرور، مورد تعقیب عدلی پنداشته شد.