برنامۀ آموزشی سلوک و رفتار مناسب در لوی څارنوالی برگزار شد

این برنامه از سوی آمریت ارتقای ظرفیت منابع بشری به همکاری موسسۀ JSSP  به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان اداری این اداره، در تاریخ 12 جدی سال روان خورشیدی در تالار انستیتوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی راه اندازی شده   و برای دو روز ادامه داشت. در این برنامه 26 تن از کارکنان اداره لوی څارنوالی اشتراک داشتند.

محمد ناصر همت رئیس منابع بشری در افتتاح این برنامه گفت که کارکنان لوی څارنوالی در جریان این برنامه اصول رفتار مناسب با مراجعه کنندهگان را می آموزند.

آقای همت افزود: " ما در تلاش بلند بردن ظرفیت کارکنان لوی څارنوالی هستیم و پس از اداره های مرکزی، برنامه های ارتقای ظرفیت را در زون ها و بخش های ولایتی لوی څارنوالی برگزار خواهیم کرد."

این در حالی است که لوی څارنوالی برای ارتقای ظرفیت کارکنان این اداره در سال مالی 1397 در حدود ۱۱۲ میلیون افغانی را اختصاص داده است.