سه تن در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به گونۀ علنی محاکمه شدند

محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ، داعی الحق عابد معاون وزارت ارشاد، حج و اوقاف و عبدالرحمن احمدزی رئیس پیشین این وزارت، از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به جرم سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی، تزویر و اتلاف اوراق، امروز چهار شنبه بیستم جدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند.

محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ در این جلسۀ قضایی در اتهام تزویر سند عرفی مطابق فقرۀ دوم مادۀ 313 قانون جزا به سه ماه حبس تنفیذی محکوم شد.

وی در دو مورد تزویر سند رسمی، مطابق فقرۀ یکم مادۀ 313 قانون جزا در هر مورد به پنج – پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی و در اتهام تزویر حکم ریاست جمهوری مطابق بند یکم و فقرۀ یکم مادۀ 310 قانون جزا، به پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید.

هیأت قضایی این جلسۀ، مهمند را  در دیگر مورد تزویر حکم ریاست جمهوری مطابق بند دوم- فقرۀ یکم مادۀ 310 قانون جزا به پنج سال و دو ماه حبس تنفیذی و در اتهام شراکت در سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی در عقد قرارداد، مطابق فقرۀ یکم مادۀ 285 قانون جزا و مادۀ 39 این قانون به سه ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.

به گفتۀ رئیس این جلسه، وی مطابق مادۀ 156 قانون جزا و مطابق فقرۀ ششم مادۀ 212 قانون اجراآت جزایی، شدید ترین مجازات(پنج سال و دو ماه حبس تنفیذی) محکوم به مجازات شد.

از سوی دیگر داعی الحق عابد معاون برحال وزارت ارشاد، حج و اوقاف، در اتهام استعمال سند عرفی تزویری، مطابق تعدیل فقرۀ دوم مادۀ 316 قانون جزا به مدت سه ماه حبس تنفیذی محکوم شد.

وی در دیگر مورد به اتهام استعمال مکتوب رسمی تزویری، مطابق تعدیل فقرۀ یک مادۀ 316 قانون جزا به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

هیأت قضایی محکمۀ یاد شده در استعمال حکم تزویری ریاست جمهوری، وی را مطابق بند یکم و فقره یکم مادۀ 310 قانون جزا، به پنج سال و دو ماه حبس تنفیذی و در اتهام سوء استفاه از صلاحیت وظیفه یی در عقد قرارداد، طبق فقرۀ یکم مادۀ 285 قانون جزا به سه ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شد.

بر بنیاد فیصلۀ محکمه، وی مطابق فقرۀ ششم مادۀ 212 قانون اجراآت جزایی و مادۀ 156 قانون جزا به شدید ترین مجازات (پنج سال و دو ماه حبس تنفیذی) محکوم شد.

در همین حال، عبدالرحمن احمدزی رئیس پیشین وزارت ارشاد، حج و اوقاف، به اتهام اشتراک در استعمال سند عرفی تزویری، مطابق تعدیل فقرۀ دوم مادۀ 316 قانون جزا و مادۀ 39 این قانون به سه ماه و به اتهام شراکت در استعمال مکتوب رسمی تزویری مطابق فقرۀ یکم مادۀ 316 قانون جزا و مادۀ 39 این قانون، به یک سال و یک ماه حبس محکوم گردید.

وی در مورد دیگر به اتهام شراکت در استعمال حکم تزویری ریاست جمهوری مطابق بند یکم و فقرۀ دوم مادۀ 310 قانون جزا و مواد 39 و 145 این قانون به سه سال حبس و در اتهام اشتراک در سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی در عقد قرارداد، طبق فقرۀ یکم مادۀ 285 قانون و مادۀ 39 قانون یاد شده نیز به سه ماه حبس تنفیذی محکوم گردید.

این محکمه فیصله کرد که وی در مجموع مطابق مادۀ 156 قانون جزا، به شدید ترین مجازات(سه سال حبس تنفیذی) محکوم شد.

وی در ارتباط به اتلاف اوراق، مطابق فقرۀ یکم مادۀ 24 و مادۀ 177 قانون اجراآت جزایی، به خاطر عدم تکمیل تحقیق و تأمین عدالت پس از اکمال تحقیق اقامۀ دعوا صورت خواهد گرفت.

محکمه فیصله کرد که شیرآقا و داکتر وحید، مطابق مادۀ 69 قانون اجراآت جزایی تحت تعقیب عدلی قرار گیرند.

بر اساس فیصلۀ محکمه این حکم قطعی نبود و در صورت عدم قناعت، استیناف خواهی متهمان محفوظ می باشد.