6 تن از مسؤولان بلند پایۀ وزارت امور داخله به گونۀ علنی محاکمه شدند

این شش تن با اسم های، پاسوال عبدالواسع رؤفی معاون پالیسی و ستراتیژی، مل پاسوال تاج محمد فراه‌وال معاون عمومی لوژستیک،  مرتضی رحیمی معاون تأمینات، مل پاسوال محمد اکبر عبدالرحیمزی سر پرست ریاست تنظیم و ادارۀ قوتها ، نویدالله بخشی رئیس تدارکات و دگروال آزاد خان از مسؤولان وزارت امور داخله از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز دوشنبه 18 جدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند.

در این جلسۀ قضایی، پاسوال عبدالواسع رؤفی در قضیۀ تجاوز از صلاحیت وظیفه‌یی، مطابق فقرۀ یکم مادۀ 42 قانون جرایم عسکری و مادۀ 145 قانون جزا به یک سال و شش ماه حبس نتفیذی محکوم شد.

مل پاسوال تاج محمد، مل پاسوال محمد اکبر عبدالرحیمزی و دگروال آزاد خان نیز در قضیۀ تجاوز از صلاحیت وظیفه‌یی، مطابق مواد 42 و چهارم قانون جرایم عسکری با رعایت مادۀ 145 قانون جزا، هرکدام به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم شدند.

از سوی دیگر، مرتضی رحیمی و نویدالله در قضیۀ تجاوز از صلاحیت وظیفه‌یی، مطابق مواد 42، چهارم و فقرۀ چهارم مادۀ سوم قانون جرایم عسکری و فقرۀ دوم مادۀ 209 قانون اجراآت جزایی، به گونۀ غیابی، هر یک به سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.

به گفتۀ رئیس قضایی این جلسه، این حکم قطعی نیست، در صورت عدم قناعت، حق استیناف خواهی متهمان محفوظ می‌باشد.