برنامۀ آموزشی ارزیابی اجراآت برای کارکنان لوی څارنوالی آغاز شد

برنامه آموزشی ارزیابی اجراآت یکشنبه ۶ حوت سال روان از سوی ریاست منابع بشری با همکاری برنامه حمایت از سکتور عدلی افغانستان (JSSP)، اداره همکار با لوی څارنوالی، راه اندازی شد. در این برنامه به  20 تن از آمران و مدیران  ریاست های مختلف این اداره ، درمورد ارزیابی اجراآت آموزش داده می شود.

ادارۀ JSSP ، که از سوی وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا تمویل میگردد، یک ادارۀ همکار با لویه څارنوالی است. این اداره از چندین سال بدینسو با لوی څارنوالی در بخش های مختلف به ویژه در عرصۀ بلند بردن ارتقای ظرفیت کاری کارکنان لویه څارنوالی همکاری مینماید.